1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Připojte se:

Facebook

ŘSD uzavřelo dodatek ke smlouvě o dodávce a provozování mýtného systému se společnostmi CzechToll a SkyToll

highwayŘeditelství silnic a dálnic ČR uzavřelo dne 6. 8. 2019 dodatek ke smlouvě o dodávce a provozování mýtného systému se společnostmi CzechToll a SkyToll v hodnotě maximálně 14,9 mil. Kč bez DPH,

na základě kterého bude nahrazen původní datový sklad stávajícího mýtného systému novým technickým řešením. Datový sklad slouží pro následné analytické zpracování mýtných dat a je nenahraditelným zdrojem informací např. pro dopravní inženýry.

Původním záměrem Ministerstva dopravy bylo využít existující datový sklad vybudovaný firmou Kapsch a v plném rozsahu jej začlenit do nového mýtného systému. V tomto smyslu byla také ve smlouvě se společnostmi CzechToll a SkyToll sjednána potřebná součinnost, ve které se stát zavázal poskytnout dodavateli včas potřebnou dokumentaci, software a data. Tento záměr státu se nepodařilo naplnit, přestože si uzavřením dodatku z roku 2016 v této věci předem smluvně zajistil potřebnou technickou podporu ze strany původního dodavatele Kapsch a nyní k poskytnutí této podpory řádně a včas původního dodavatele vyzval.

Záměr využít existující datový sklad Kapsch v novém mýtném systému byl zmařen zejména tím, že:

technická dokumentace k datovému skladu nebyla aktuální, nebyla kompletní a obsahovala chyby, původní dodavatel předal instalační sady k softwaru datového skladu, které byly neúplné, obsahovaly jiné verze a jiné komponenty softwaru, než měly obsahovat a ani neodpovídaly platným licencím v držení ŘSD, data z původního datového skladu byla předána na nosiči bez nástroje potřebného k jejich dekódování, obnově a importu do nového prostředí, přestože byl původní dodavatel vyzván k odstranění všech zjištěných nesrovnalostí, zejména aby zajistil účast příslušných specialistů na jednání k vyjasnění technických podrobností a poskytnutí smluvně sjednané technické pomoci, tak neučinil.

Důsledkem neposkytnutí řádné součinnosti původním dodavatelem Kapsch a průtahy s nápravou zjištěných nesrovnalostí bylo ohrožení termínu uvedení nového mýtného systému do provozu a proto bylo rozhodnuto nahradit původní datový sklad Kapsch novým technickým řešením dodavatele CzechToll a SkyToll. Na původním dodavateli bude uplatněna náhrada škody v plném rozsahu. 

12.08.2019

PŘEDPLAŤTE SI

Nenechte si ujít...