1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Připojte se:

Facebook

ČEPS, a.s.

CEPS 3 14Partner pro spolehlivou dodávku elektřiny i odvrácení blackoutu

Společnost ČEPS, v jejímž čele stojí Ing. Vladimír Tošovský, má v české elektroenergetice výsadní postavení. Zajišťuje spolehlivý provoz a rozvoj přenosové soustavy takovým způsobem, aby se elektřina dostala bez komplikací do sítí distribučních společností.

 

Od nich pak putuje ke koncovým odběratelům, jako jsou domácnosti nebo průmyslové podniky. Akciová společnost ČEPS má výhradní licenci na dálkový přenos elektřiny velmi vysokého napětí. Činnost ČEPS je upravena evropskou i českou legislativou a k nejdůležitějším úkolům společnosti patří tzv. dispečerské řízení přenosové soustavy na území ČR v reálném čase.

V současné době spravuje společnost více než 3 500 kilometrů sítí v napětí 400 kV, přes 1 900 kilometrů napětí 220 kV a v neposlední řadě i 84 kilometrů napětí 110 kV. Jen pro zajímavost – ztráty v síti, které musí společnost ČEPS kompenzovat, dosáhly v roce 2012 hodnoty 833 GWh a přenosová soustava České republiky přenesla ten samý rok více než 63 570 GWh elektřiny.

Jak je zřejmé, činnost společnosti ČEPS se každodenně odráží v životě občanů i podniků České republiky. Pokud by totiž nebyly zajištěny spolehlivé dodávky elektřiny, došlo by k ochromení každodenního chodu věcí. Elektroenergetické sítě v Evropě jsou mezi sebou propojeny, proto je nutná spolupráce mezi jednotlivými národními provozovateli těchto sítí. To se ukázalo jako klíčové například v době, kdy větrné elektrárny v sousedním Německu vyráběly velké množství elektřiny vzhledem k příznivým podmínkám, a do České republiky se přelévalo velké množství nárazové energie, které mohlo způsobit přetížení a v extrémním případě vést až k tzv. blackoutu.

Kdy hrozí výpadek neboli blackout?

Hrozba blackoutu byla před několika lety v souvislosti s nárůstem výroby ve větrných elektrárnách hodně diskutovaná (nárůst nárazových mezinárodních toků elektřiny zaznamenala společnost ČEPS v roce 2010). Blackout neboli výpadek napětí a kolaps elektrizační soustavy by ochromil fungování postiženého místa. Města by potemněla, nefungovaly by běžné spotřebiče, ale potíže by vznikly i v případě dodávek tepla, elektřiny nebo plynu. Konkrétní zkušenost s blackoutem zažili již například ve Spojených státech, Itálii nebo Brazílii. V České republice se za celou dobu její existence nikdy nenastal. A to zejména díky profesionalitě zaměstnanců ČEPS, kterým se zatím podařilo všechny vyhrocené situace v přenosové soustavě zvládnout. Dispečeři ČEPS neustále sledují toky elektřiny v soustavě, a pokud zaznamenají, že do sítě teče více nebo méně elektrického proudu a vykloní ji tak z rovnováhy, jednají. Existují dispečerské nástroje, kterými je možné nečekané problémy v přenosové soustavě okamžitě řešit.

Mezinárodní spolupráce na poli přenosu elektřiny

Elektrizační soustavy v Evropě jsou propojené a je zřejmé, že bez spolupráce mezi jejich provozovateli to nejde. Společnost ČEPS spolupracuje se všemi provozovateli přenosových soustav, zejména se sousedními partnery v Německu, Polsku, Rakousku a na Slovensku. Rozvíjí a navazuje také spolupráci s ostatními zeměmi – například v roce 2012 došlo k propojení krátkodobého trhu s elektřinou (tzv. market coupling) mezi Českou republikou, Slovenskem a Maďarskem.
 
V roce 2008 vznikla Bezpečnostní spolupráce provozovatelů přenosových soustav známá pod zkratkou TSC. Jde o decentralizovanou iniciativu, která podporuje regionální evropskou spolupráci v oblasti bezpečnosti a spolehlivosti provozu elektrizačních soustav. TSC otevřela v roce 2012 vlastní kancelář v německém Mnichově a počet členů se neustále rozrůstá. Například koncem minulého roku se do provozního plánování TSC zapojil dánský provozovatel přenosové soustavy Energinet.dk spojující severské a kontinentální elektrizační soustavy. Pracovníci dispečinku této společnosti se tak nyní podílí na každodenní telekonferenci provozního plánování, kde se projednávají výsledky a koordinují opatření.

Klíčové jsou ale především spolupráce mezi ČEPS a sousedními provozovateli přenosové soustavy. Koordinované aukce probíhají od roku 2010 na česko-německém a česko-polském profilu a od roku 2010 je organizuje aukční kancelář CAO, která sídlí v německém Freisingu. V případě českého a rakouského profilu probíhají bilaterální aukce. Co se týká česko-slovenského profilu, tak dva dny před samotnou dodávkou mohou účastníci volně nominovat realizační diagramy a informovat o tom společnost ČEPS.

Investice do přenosové soustavy

Pro zajištění spolehlivých dodávek elektřiny je třeba udržovat přenosovou soustavu, která někdy bývá označována jako páteřní, v dobrém stavu. V souvislosti s rozvojem energetiky i přenosové soustavy, byla vytvořena dceřiná společnost ČEPS Invest, jež zajišťuje právě projekty týkající se obnovy a rozvoje elektrizační soustavy.

Rozsáhlý proces modernizace přenosové soustavy byl zahájen v roce 2010. Plán rozvoje je ale dlouhodobý a do roku 2025 plánuje ČEPS do modernizace rozvoden, výstavby nových vedení i transformátorů investovat více než 60 miliard korun. Modernizace přenosové soustavy je klíčová i z hlediska rozvoje chytrých sítí – tzv. smart grids. V běžném provozu musí zaměstnanci ČEPS řešit i nepředvídatelné situace. K jedné takové došlo v červenci minulého roku v rozvodně na Chodově, kdy hořel transformátor, a z tohoto důvodu byla přerušena i dodávka elektřiny v části Prahy. Ta byla obnovena asi po hodině a půl. Samotný transformační výkon v rozvodně byl obnoven o dva měsíce později.

Zajištění spolehlivosti přenosové soustavy není ovšem jen otázkou investic, ale také její ochrany. I proto pravidelně probíhají semináře a cvičení zaměřená na ochranu přenosové soustavy. Například v září minulého roku se na Krajském vojenském velitelství v Ostravě uskutečnil seminář o bezpečnostní problematice národní kritické infrastruktury. „Při pravidelných cvičeních s tematikou bezpečnosti kritické infrastruktury trénují spolupráci Aktivní zálohy a vojáci štábů KVV společně se složkami Integrovaného záchranného systému. Díky cvičení s názvem Safeguard jsou na zabezpečení, střežení a řešení krizové situace v přímé blízkosti zařízení přenosové soustavy dobře připraveni,“ sdělila společnost ČEPS.

Společnost odpovědná i v dalších oblastech

Nejen v případě dodávek elektřiny je společnost ČEPS spolehlivým partnerem. Velmi aktivně se podílí i na společenských otázkách a ochraně životního prostředí. Zapojila se například do CSR (Corporate Social Responsibility) a počátkem letošního roku získala prestižní osvědčení v rámci projektu Zodpovědná firma. Tento projekt realizuje společnost EKO-KOM, a.s., a cílem je prohlubovat společenskou odpovědnost firem v oblasti třídění a recyklace odpadů. Nejde ale jen o to dobře vytřídit papír nebo plast – projekt se zaměřuje i na vytvoření přístupných shromažďovacích kapacit (např. kontejnerů) a vzdělávání zaměstnanců. „V průběhu projektu ČEPS prokázala, že dlouhodobě a standardně plní veškeré právní požadavky, což v procesu získávání osvědčení znamenalo bezproblémové jednání s garantem projektu, společností EKO-KOM. Získáním tohoto osvědčení potvrdila ČEPS svůj pozitivní vztah k ochraně životního prostředí, a dává tak svým obchodním partnerům i okolí najevo, že se chová zodpovědně,“ uvedla společnost ČEPS.

K dalším projektům, do kterých se ČEPS zapojuje, patří například dlouholeté partnerství sdružení handicapovaných cyklistů Černí koně. Toto sdružení bezplatně půjčuje speciální kola pro handicapované cyklisty, účastní se cyklistických akcí, a tím propojuje svět zdravých i tělesně postižených cyklistů. Koncem roku 2013 předala zástupkyně společnosti ČEPS, Dana Odvodyová, na slavnostním galavečeru poháry nejlepším cyklistům silničního i MTB handbiku.

Průmysl Dnes

PŘEDPLAŤTE SI

Nenechte si ujít...