1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Připojte se:

Facebook

ČEZ ENERGOSERVIS, spol. s r.o.

CEZ EnergoservisZvyšuje bezpečnost jaderné elektrárny Dukovany i Temelín

Již 20 let působí v oblasti údržby jaderných elektráren a dalších energetických zdrojů. Spektrum činnosti společnosti ČEZ ENERGOSERVIS, spol. s r.o., je ale širší. Mimo jiné se věnuje rekonstrukcím, montážím, výrobě nebo svařování, zpracování a likvidaci radioaktivních i neaktivních odpadů.

Ačkoli se primárně soustřeďuje na elektrárny vlastněné mateřskou společností ČEZ, a.s., své pole působnosti neustále rozšiřuje, stejně jako své služby. V současné době se zaměřuje zejména na zvyšování bezpečnosti jaderných elektráren v České republice v souvislosti s bezpečnostními opatřeními přijatými po události v japonské elektrárně Fukušima.

Společnost ČEZ ENERGOSERVIS byla založena 1. dubna 1994 a vznikla jako 100-% dceřiná společnost ČEZ. „Důvodem založení bylo zabezpečení údržby a oprav rozhodujících zařízení, jako jsou například reaktory, turbíny, vysokonapěťové motory, generátory, chladící jednotky, kompresory a ostatní zařízení. Počátkem 90. let vznikl ve společnosti ČEZ projekt outsorcingu, díky kterému odešlo kolem tisíce lidí ze společnosti ČEZ - Jaderná elektrárna Dukovany do dceřiných či soukromých společností. V této době vznikla i naše společnost, když se osamostatnila část údržby Jaderné elektrárny Dukovany,“ přiblížil vznik společnosti Ing. Vladimír Marušík, předseda rady jednatelů a generální ředitel ČEZ ENERGOSERVIS, spol. s r.o.

Firma v době svého vzniku generovala obrat kolem 70 milionů korun a zaměstnávala na 110 pracovníků. „Postupem doby společnost rozšiřovala svou činnost na další zařízení i lokality. Převzali jsme údržbu vodní elektrárny Dalešice. Po zprovoznění jaderné elektrárny Temelín v roce 2002 přibyla údržba i tohoto zařízení. V roce 2013 jsme převzali údržbu na teplárně Trmice v Ústí nad Labem. Firma dále rozšířila svoje služby i na údržbu potrubí, nízkonapěťových motorů, čerpadel i dalších specializovaných činností. Začali jsme provozovat také vlastní výrobu v mechanických dílnách, kde vyrábíme produkty, které jsou dodávané na komerční trhy,“ dodal Marušík.

Ke klíčovým milníkům vývoje společnosti se zařadily roky 2007 a 2008, kdy se skupina ČEZ rozhodla změnit stávající systém údržby na tzv. komplexní údržbu zabezpečující nejen vlastní provedení, ale i přípravu a realizační inženýring. „Naše společnost tak převzala kompletní zodpovědnost za údržbu dvou logických celků v Dukovanech a dvou logických celků v Temelíně. V těchto jaderných elektrárnách zabezpečujeme nejen výkon údržby, ale i její přípravu, hodnocení a další rozvoj,“ sdělil generální ředitel s tím, že na výkonu prací se podílejí nejen zaměstnanci společnosti ČEZ ENERGOSERVIS, ale také více než 50 subdodavatelů.

Zvýšení bezpečnosti jaderných elektráren

V souvislosti s událostmi v japonské jaderné elektrárně Fukušima byly přijaty mezinárodní závazky, které mají zajistit vyšší bezpečnost jaderných elektráren. „Tato opatření, kterým říkáme stres-testová, jsme začali realizovat v roce 2012 a počítáme s tím, že se jim budeme ještě další dva - tři roky věnovat tak, aby se elektrárny dostaly do stavu, kdy budou splněna kritéria, ke kterým se Česká republika zavázala. Jedná se zejména o zvyšování odolnosti jaderných elektráren Dukovany a Temelín proti zemětřesení nebo extrémním povětrnostním vlivům, jako je například tornádo, vysoká sněhová pokrývka, intenzivní déšť či kombinace těchto vlivů. Naše společnost realizuje opatření, která povedou k větší odolnosti střešní konstrukce, potrubních kanálů, elektrického napájení apod. Nedávno jsme například instalovali nový dieselgenerátor, který jsme dovezli od americké firmy Caterpillar. Doplnili jsme tak čtvrtý nezávislý systém elektrického napájení pro elektrárnu Dukovany. Před dvěma měsíci jsme podobný systém instalovali v Temelíně,“ vysvětlil Marušík.

Kromě výše uvedených aktivit zajišťuje společnost ČEZ ENERGOSERVIS také údržbu jaderných elektráren. Tu je možné rozdělit na dva typy. Plánovaná údržba je realizována na základě programu údržby a časového harmonogramu. Pravidelně je například prováděna výměna ložisek, těsnění, měněn olej, ucpávky apod. Společnost provádí i nahodilou údržbu, a to v případě, kdy se zařízení porouchají, jelikož jsou zařazena do kategorie údržby „po poruše!“.  V takovém případě pracovníci poruchu vyhodnotí a následně zařízení opraví.

Vzhledem k tomu, že společnost získala také výrobní prostory, zaměřila se na výrobu strojních i dalších produktů. „Výrobky dodáváme různým firmám – jako příklad mohu uvést Sklářské stroje Znojmo. Věnujeme se ale i sofistikovaným činnostem, kdy jsme v loňském roce realizovali zakázku pro nový typ termonukleárního fúzního reaktoru v rámci evropského projektu v Cadarache ve Francii. Konkrétně jsme vyráběli konstrukci do vstupní části hermetické obálky. Vyráběli jsme ale také například 2-tisíce balkonů pro komerční využití,“ uvedl generální ředitel.

Komplexní servis energetických zařízení

Společnost ČEZ ENERGOSERVIS přijala vizi být vyhledávaným, spolehlivým, osvědčeným a zdatným dodavatelem i obchodním partnerem v oblasti servisu energetických zařízení. „Servis zajišťujeme hlavně pro skupinu ČEZ. Naše strategie je ale založena na rozvoji naší činnosti v oblasti servisu energetických zařízení nejen ve skupině ČEZ, ale i v komerční sféře.  Naším cílem je zajistit takový stav zařízení, aby zákazník, který vyrábí elektřinu, případně teplo, byl s našimi službami spokojen. Dbáme na to, abychom měli potřebné technické i personální know-how a byli jsme schopni opravit jakékoli energetické zařízení,“ uvedl pan Marušík.

Jako v každé oblasti, tak i v servisu a údržbě se činnosti neustále vyvíjí. Firma tak spolupracuje s různými partnery, kteří se zabývají specializovanou činností, a umí tak pružně reagovat například na nové typy používaných materiálů. Kromě toho neustále dbá na inovaci. „Spolupracujeme i s Českou společností pro údržbu, kde diskutujeme nad systémem a postupy, snažíme se najít různé metody, jak provést údržbu, aby zabezpečila co nejkvalitnější výkon servisu a naše služby byly pro zákazníka efektivní,“ doplnil generální ředitel.

Budoucnost jaderné energetiky

Nejen v tuzemsku se diskutuje nad budoucností jaderné energetiky. „Myslím si, že v pozici České republiky představuje jaderná energetika jediné řešení, které umožní zajistit její energetickou samostatnost. Nemáme totiž významné zdroje plynu nebo ropy, ani takové podmínky pro rozvoj obnovitelných zdrojů energie jako jiné evropské státy. Kromě toho se domnívám, že do budoucna je jaderná energetika účelnější než další prolamování těžebních limitů uhlí, což by mělo ekologické dopady. Jaderná energetika má v České republice výborné technické, inženýrské i stavební zázemí stejně jako relativně vysokou podporu od obyvatel, zejména v regionech jižních Čech a Vysočiny,“ uvedl generální ředitel a dodal: „Jsem přesvědčen, že v budoucnu se najdou zdroje i politická vůle k výstavbě dalšího jaderného zdroje v lokalitě Dukovany nebo Temelín.“

K hlavním plánům společnosti ČEZ ENERGOSERVIS v budoucím období patří rozvoj oblasti údržby, kdy by se firma ráda zaměřila na rozšíření své působnosti v zajištění komplexní údržby dalších zařízení na jaderných elektrárnách Dukovany i Temelín. „Kromě toho chceme využít zkušeností, které jsme získali v souvislosti s opatřeními po událostech ve Fukušimě. Rádi bychom se zapojili do dalších investičních akcí v oblasti modernizace, rekonstrukce a navyšování energetické efektivnosti, a to především u zdrojů vlastněných skupinou ČEZ,“ dodal Marušík.

Přísné požadavky na zaměstnance

Společnost ČEZ ENERGOSERVIS prošla od svého založení do dnešních dnů významným vývojem, který jsme naznačili v úvodu. Dodejme, že původní počet zaměstnanců se rozrostl na současných 500 osob, které ve firmě pracují. Obrat v minulém roce dosáhl 1 miliardy korun, přičemž v letošním roce vedení očekává další nárůst, a to na přibližně 1,9 miliard korun. Dvě třetiny zaměstnanců tvoří dělníci a zbytek představují techničtí pracovníci. Zajímavosti je, že ve firmě pracuje 10 % žen. Podmínky pro přijetí do pracovního poměru jsou přísnější než v jiných oblastech. „Naši zaměstnanci musí pravidelně procházet psychotesty, ověřuje se psychická způsobilost při opravách jaderných zařízení, musí také splňovat zdravotní požadavky. Kromě toho procházejí i speciálními školeními, které se vážou ke konkrétní činnosti. Existují zde samozřejmě i přísná opatření vůči požívání alkoholu či návykových látek na pracovišti,“ doplnil generální ředitel.

Právě letos v dubnu oslavila společnost ČEZ ENERGOSERVIS dvacetileté výročí svého založení. „Myslím, že toto období bylo úspěšné. Tímto bych rád poděkoval zaměstnancům, našemu vlastníkovi, obchodním partnerům i zákazníkům, kteří s námi spolupracovali. Věřím, že i další období bude minimálně stejně úspěšné,“ uzavřel Vladimír Marušík.

Průmysl Dnes

PŘEDPLAŤTE SI

 220x660 2023CZ

Nenechte si ujít...