1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Připojte se:

Facebook

ČEZ Teplárenská, a.s.

CEZ teplarenska 1 14V roce 2019 se zaměříme na efektivitu a dobře odvedenou práci

Osm tisíc odběrných míst v sedmi krajích České republiky zásobuje ČEZ Teplárenská, a.s., teplem. Ročně svým odběratelům dodá 7-tisíc TJ energie. Kromě průmyslových podniků má mezi svými zákazníky 137-tisíc domácností. „Pečujeme o 611 kilometrů tepelných sítí a více než 300 zdrojů na zemní plyn.

 

Roční obrat naší firmy je na úrovni 2,7 miliardy korun a netvoří ho jen samotné dodávky tepla, ale i související služby. Aktuálně u nás pracuje 304 lidí, přičemž přibližně polovina kolegů zajišťuje výrobu a distribuci tepla. Druhou polovinu tvoří obchodníci, technici, specialisté různého zaměření a administrativní a řídící pracovníci,“ představuje společnost Ing. Radim Sobotík, který byl v čase konání rozhovoru generálním ředitelem.

Jak hodnotíte uplynulý rok ve vaší společnosti? Podařilo se vám naplnit všechny plány?

Výsledky za uplynulý rok ještě zpracováváme a uveřejníme je ve výroční zprávě, ale mohu prozradit, že ačkoliv byl loňský rok teplotně mírně nadprůměrný, tak díky nárůstu dodávek v segmentu průmyslu a díky novým připojením jsme naplnili naše očekávání. Z nových připojení bych rád vyzdvihl projekt produkčních skleníků v Dolní Lutyni, pro které ČEZ Teplárenská zajišťuje dodávku tepla. Lokální produkce zeleniny přispívá ke snížení závislosti České republiky na dovozu čerstvých potravin ze zahraničí a vytváří nové pracovní příležitosti v Moravskoslezském kraji. Pro Skupinu ČEZ je projekt zajímavý tím, že využívá volné kapacity existující infrastruktury a troufám si říct, že nejen my, ale i naši obchodní partneři jsou s realizací spokojeni. I na letošní rok máme připravenou řadu zajímavých projektů a rozhodně do něj vstupujeme pozitivně naladěni.

Hned na začátku letošního roku jste oznámili první akvizici. Koupili jste 100 % akcií firmy ITX Media, a.s. Co si od tohoto kroku slibujete?

Při vyhledávání akvizičních příležitostí se primárně zaměřujeme na lokality, ve kterých již působíme. To je právě případ společnosti ITX Media, která dodává teplo v několika místech v lázeňském městě Teplice. Touto akvizicí tedy konsolidujeme dodávky v lokalitě.

Chystáte se v akvizicích pokračovat i v dalším období?

Ano, chystáme. Z pochopitelných důvodů ale nemohu prozrazovat podrobnosti z naší „akviziční kuchyně“. Obecně však můžu říci, že vyhledáváme takové akvizice, po jejichž začlenění můžeme odběratelům v dané lokalitě garantovat stejné nebo lepší podmínky a kdy díky vzájemným synergiím dojde k navýšení efektivity společnosti jako celku.

Působíte v oblasti energetiky, kde se stále častěji skloňují pojmy jako ekologie a úspory tepla. Jaké projekty jste v tomto smyslu realizovali a jaké plánujete?

Téměř každý projekt obnovy rozvodného zařízení nebo zdrojů tepla přináší úspory tepelných ztrát nebo zvýšení účinnosti výroby tepla. Je ale potřeba si uvědomit, že investiční náročnost energetických zařízení je vysoká a jejich životnost se počítá na desítky let. A tak, i když nové zařízení, ať to jsou rozvody nebo zdroje, dosahují stále lepších parametrů, tak obnova probíhá postupně a odvíjí se především od stavu zařízení, respektive míry vyčerpání jeho životnosti. Roční objem investic do obnovy zařízení se pohybuje řádově v úrovni 200 milionů korun. Na řadu projektů se nám daří čerpat dotační podporu z fondů EU. To je i případ projektu konverze parní sítě v Janských Lázních, který realizujeme. Jedná se o kompletní nahrazení dožitých parních rozvodů v Janských Lázních horkovodním předizolovaným potrubním systémem, samozřejmě včetně odběratelských stanic. Celkové investiční náklady projektu se pohybují na úrovni 120 milionů korun, ale zároveň zde očekáváme roční úsporu tepelných ztrát téměř 18 TJ.

Jak mohou dodávky tepla pomoci zlepšit například chytré technologie? Využíváte je? Jaké investice v tomto směru chystáte?

Neustále sledujeme trendy a technické inovace a vytipované novinky testujeme na konkrétních aplikacích. V loňském roce jsme například spustili zajímavý pilotní projekt. Jedná se o systém prediktivní regulace distribuce tepla, který soustavně vyhodnocuje průběh dodávek na jednotlivých odběrných místech a na základě předpovědi počasí z několika meteorologických serverů průběžně neustále koriguje parametry horkovodní soustavy a připojených sekundárních teplovodních rozvodů. Úkolem systému je zajistit dostatečné dodávky tepla při minimálních nákladech na tepelné ztráty a čerpací práci. Ačkoliv jsme systém nasadili na relativně novou část sítě, vybavenou regulační technikou na slušné úrovni – konkrétně se jedná o lokalitu za Chlumem v Bílině – tak přesto předběžné vyhodnocení indikuje snížení tepelných ztrát o 13 %. Pokud se tyto výsledky potvrdí, tak systém postupně nasadíme do dalších lokalit.

Jaká je podle vás budoucnost centrálního zásobování teplem? Bude stále častější?

Centrální zásobování teplem umožňuje takzvanou kombinovanou výrobu elektřiny a tepla (KVET). Jejími přínosy jsou zejména úspora primárních paliv oproti oddělené výrobě, dvakrát podtrhuji a dávám vykřičník na menší dopad centrálního zdroje na ovzduší ve městech oproti lokálním zdrojům, dále je výhodou jednodušší kontrola množství a složení emisí zdrojů a v neposlední řadě také uživatelský komfort. To jsou benefity, které dávají centrálnímu zásobování teplem smysl i v budoucnosti. Zástavba měst má svůj věk, a i když se postupně realizují úsporná opatření, tak nelze očekávat, že by v dohledné době byly všechny budovy v pasivním standardu. I z tohoto důvodu má centrální zásobování teplem své místo, ale samozřejmě musí reflektovat změny a umět se jim přizpůsobit. To ale platí ve všech oborech.

Jaké výhody zákazníkům přinášíte oproti jiným způsobům vytápění?

Zmíním jen dvě, ale z mého pohledu naprosto zásadní. Tou první je komfort dálkového tepla. Zjednodušeně, jedinou starostí většiny našich odběratelů je, aby měli v pořádku otopnou soustavu ve svém domě, a i s tím jim dokážeme pomoci. Ale nemusí řešit kotelnu, komín, revize, opravy, obnovu a podobně. Navíc spolehlivost našich dodávek je na vysoké úrovni a případné poruchy řešíme v řádu hodin. Druhou výhodou, kterou bych chtěl zmínit je, že v lokalitách s centrálním zdrojem nedochází k emisím znečišťujících látek v hustě obydlených oblastech. Města obecně trápí znečištění ovzduší prachem a oxidy dusíku, což souvisí s nárůstem dopravy. Rozptylové studie, které jsme nechali vypracovat nezávislými organizacemi, potvrzují, že nárůst podílu lokálního vytápění zhoršuje místní imisní situaci a má dopad na zdraví obyvatel. To platí i pro vytápění zemním plynem. Dálkové teplo tedy životnímu prostředí ve městech jednoznačně odlehčuje.

Jste součástí Skupiny ČEZ. Jak v rámci koncernu spolupracujete?

Naše úloha ve Skupině ČEZ je především zajištění spolehlivé a efektivní distribuce tepla z koncernových tepláren a elektráren. Každá lokalita má svá specifika a v rámci spolupráce na úrovni výroba – distribuce tepla neustále hledáme jednak aktuální provozní optimum, ale i budoucí podoby infrastruktury tak, aby kombinovaná výroba elektřiny a tepla a centrální zásobování teplem dávaly smysl našim odběratelům, městům a obcím, ve kterých působíme. Spolupracujeme jak s centrálními útvary, tak i s dalšími entitami Skupiny ČEZ. V poměrně úzké spolupráci jsme například s ČEZ ESCO, které zaštiťuje progresivní trendy a technologie.

Zmínit musíme i ocenění Křišťálový komín, které jste letos v dubnu získali od Teplárenského sdružení České republiky za projekt Teplo pro Thermalium Lázní Teplice. Čím projekt zaujal?

Od loňského prosince dodáváme tepelnou energii do nově vybudovaného Thermalia v Lázeňském domě Beethoven, což vedlo k navýšení celkové dodávky tepla pro Lázně Teplice o 6-tisíc GJ ročně. Do rozvoje soustavy zásobování teplem ve městě bylo započítáno i dalších 1500 GJ pro zimní stadion a také ubytovnu v jeho areálu. Po čtyřleté přestávce je to pro nás opět veliký úspěch. Zároveň je to pro nás důkaz, že centrální zásobování teplem má pro velké odběratele smysl, že nemusí být zatracováno, ale naopak může být rozvíjeno tak, abychom zajistili odběratelům teplo bez starostí a s plným komfortem, který v rámci různých doplňkových služeb nabízíme.

Jaké priority jste si zvolili pro rok 2019?

Energetika je obecně v posledních několika letech pod velkým tlakem, a to zejména vlivem turbulentních jevů na trzích a zásahů z vnějšího prostředí. Přirozeně se tedy soustředíme na efektivitu a na kvalitní práci směrem k našim zákazníkům. Tento kurz, ačkoliv to může znít jako klišé, budeme držet i v letošním roce. Zkrátka se nám potvrzuje, že to je dobrý směr.

Průmysl Dnes

PŘEDPLAŤTE SI

Nenechte si ujít...