1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Připojte se:

Facebook

EGEM, s.r.o.

EGEM 3 14Naší největší výhodou je komplexnost nabízených služeb

Inženýrsko-dodavatelská společnost EGEM se zaměřením na projektování, výstavbu, rekonstrukce, opravy, servis a údržbu rozvodných energetických zařízení včetně přenosových cest a elektročástí zdrojů elektrické energie je součástí Energetického a průmyslového holdingu a působí na českém trhu, na Slovensku i v zahraničí.

S výkonným ředitelem společnosti Ing. Janem Bendíkem jsme hovořili o vývoji energetického trhu v posledních 15 letech, o nejvýznamnějších zakázkách firmy i jejím dalším rozvoji především s ohledem na export.

Vaše společnost se zaměřuje na projekci, výstavbu, rekonstrukci a servis rozvodných energetických zařízení. Jaké je přibližně procentuální zastoupení jednotlivých nabízených služeb na celkové činnosti vaší společnosti?

Pokud bychom přijali toto členění, pak bude velmi obtížné procenta stanovit, záleží to především na možnostech našich zákazníků a ty se z roku na rok mnohdy dramaticky vyvíjejí. Z našeho hlediska není až tak důležité, zda se jedná o rekonstrukci či o novou výstavbu, ale zda se jedná o stavbu na jednom místě, či stavbu liniovou, o jakou jde napěťovou hladinu, o který elektroenergetický segment nebo o kterého zákazníka. Rovněž není jedno, zda jde o zákazníka z Čech, Slovenska či jiného zahraničí. Naše společnost je z výše uvedených důvodů vnitřně organizována tak, abychom mohli co nejlépe reagovat na potřeby našich zákazníků.

V obchodní sekci pracují zaměstnanci specializovaní na akviziční a nabídkovou činnost, kteří vypracovávají pro zákazníky technicko-cenové nabídky, vyjednávají podmínky smluvních vztahů a podobně. Výrobní sekci máme rozdělenou do čtyř úseků, které se liší svým zaměřením - úsek projekce rozvoden a elektráren, úsek projekce vedení, úsek výstavby rozvoden a elektráren a úsek výstavby vedení. Součástí výrobní sekce je rovněž úsek dopravy a mechanizace, který svým rozsáhlým technickým vybavením podporuje oba úseky výstavby. Nechtěl bych uvádět přesná procentuální dělení jednotlivých úseků, neboť se mohou velmi lišit v čase. Činnosti výrobních úseků se v různých obdobích objemově vyvíjejí a vzájemně doplňují, z dlouhodobé perspektivy je možné říci, že se podíl lokálních a liniových staveb blíží zhruba poměru 50:50. Kdybychom chtěli hodnotit jednotlivé zakázky podle výše napěťové hladiny, musíme konstatovat, že hlavními a klíčovými hladinami jsou hladiny VVN a ZVN. Jsme samozřejmě schopni a ochotni realizovat i práce a dodávky na hladinách nižších, ale naší největší konkurenční výhodou je zajištění kompletního portfolia služeb na hladinách ZVN a VVN.

Na trhu působíte od roku 1995. Jak se vyvíjel váš obor podnikání v posledních 10 až 15 letech? Zaznamenali jste nějaké výrazné výkyvy?

Samostatně působíme na českém energetickém trhu již osmnáctým rokem a za tu dobu samozřejmě došlo k mnoha významným změnám. Začínali jsme jako dceřiná společnost významného českého výrobce energetických strojů, jako montážní závod specializovaný na projektování, montáže a servis výrobků mateřské společnosti. V průběhu let jsme postupně rozšiřovali portfolio služeb, s tím samozřejmě rostl i počet zaměstnanců a stoupaly finanční ukazatele. Ke skokové změně došlo v roce 2009, kdy se změnila vlastnická struktura, a firma se spojila se dvěma dalšími společnostmi působícími na českém energetickém trhu, které doplnily portfolio služeb na současný stav. 


Během vývoje jsme se jako každý podnikatelský subjekt potýkali s měnícími se podmínkami na trhu, ale přesto bych hodnotil vývoj jako poměrně stabilní. V současnosti, kdy dramaticky dlouhodobě padá oborový trh stavebnictví, a trh energetických staveb je, mírně řečeno, nervózní, je komplexní nabídka služeb naší společnosti výrazně stabilizujícím faktorem. V případě, že dojde dočasně k výpadku v některém ze segmentů, dokážeme chybějící ukazatele nahradit ze segmentů ostatních.

Můžete připomenout nejdůležitější projekty, které jste v minulosti realizovali?

Není žádným tajemstvím, že našimi klíčovými zákazníky jsou hlavní hráči na českém energetickém trhu, a tak také nejvýznamnější zakázky realizujeme ve spolupráci se společnostmi ČEZ, ČEPS, E.ON, PRE a dalšími. V českých zemích snad není jediná rozvodna přenosové soustavy, kde bychom v historii nerealizovali některou ze zakázek. K posledním velkým projektům pro ČEPS patřila například výstavba zapouzdřené rozvodny 400 kV v severočeských Chotějovicích, která slouží k vyvedení výkonu z právě dostavované uhelné elektrárny společnosti ČEZ v Ledvicích, vyvedení výkonu z nového paroplynového zdroje v Počeradech, výstavba nové rozvodny Kletné, která posílí zásobování elektřinou na severní Moravě, nebo rekonstrukce rozvodny 400/110 kV Babylon u České Lípy. K našim referenčním stavbám také patří výstavba dvojitého vedení 400 kV - V480 mezi transformovnami Chotějovice a Výškov nebo vedení 400 kV Beričevo – Krško ve Slovinsku.

Kromě České republiky působíte i na Slovensku. Kdy jste vstoupili na tento trh a o jaké služby je tam největší zájem?

Český a slovenský trh se vzájemně ovlivňují a je tedy logické, že se naše společnost v roce 2008 rozhodla založit na Slovensku dceřinou společnost. Portfolio nabízených služeb je podobné jako v Čechách, jen s menšími odchylkami a stejně jako na českém trhu i na Slovensku realizujeme řadu liniových i lokálních staveb. Mezi ně patří například rozvodna 400 kV Voľa nebo výstavba vedení 2 x 400 kV mezi křižovatkou vedení V409 a V071/072 a transformovnou Voľa. Jsme také jedním z významných dodavatelů pro dostavbu 3. a 4. bloku jaderné elektrárny Mochovce, kde realizujeme blokovou rozvodnu a vyvedení výkonu zapouzdřenými vodiči EGE. V poslední době se nám podařilo získat velmi významnou referenční zakázku na údržbu a servis části přenosové sítě pro SEPS.

Neuvažujete o rozšíření činnosti vaší firmy i na další evropské trhy?

Tradičně se exportem zabýváme, působili jsme například na Kubě, v Rusku či v Iráku. Vedle českého a slovenského trhu, kde dlouhodobě působíme, plánujeme také rozšíření do blízkého zahraničí a v centru našeho zájmu je kromě Slovenska především Maďarsko, Německo a Polsko.

Jaký dosahujete v České republice tržní podíl? Jaké jsou vaše komparativní výhody ve srovnání s konkurencí?

V České republice jsme největší firma podobného druhu na trhu, na Slovensku patříme k významným dodavatelům. Naší největší a nejdůležitější výhodou jsou naši zaměstnanci, kteří jsou plně kvalifikovaní a vybavení pro realizaci všech požadavků našich zákazníků. Za další výhodu považuji komplexnost nabízených služeb a tím zajištění stability našich činností. Naši klíčoví zákazníci provozují jak liniová, tak lokální energetická díla a my pro ně umíme naplánovat, vyprojektovat, postavit, uvést do provozu a udržovat kterékoliv z nich. Kromě toho, pokud v některém segmentu dojde k nějakému výkyvu, jsme tento výpadek schopni pokrýt větší intenzitou činnosti v jiném segmentu.

Kolik zaměstnáváte v současné době pracovníků?

Momentálně zaměstnáváme celkem 323 zaměstnanců, z nichž je 145 dělníků a 178 pracovníků v technicko-hospodářských profesích. Z celkového počtu zaměstnanců pak evidujeme 1 % manažerů, 25 % specialistů, 29 % administrativních pracovníků a zbývajících 45 % tvoří dělníci. Zajímavá je i věková struktura našich zaměstnanců. Pracuje u nás 11 % pracovníků ve věku do 25 let, polovinu tvoří zaměstnanci od 26 do 44 let a nad 45 let zaměstnáváme 39 % lidí. Z hlediska vzdělání tvoří náš personální kádr v 21,5 % vysokoškoláci, 32,5 % zaměstnanců jsou středoškoláci s maturitou a většinu, 45 %, jsou to vyučení pracovníci. Se základním vzděláním u nás najdete jen 1 % zaměstnanců.

Zaměřujete se i na odborné vzdělávání vašich zaměstnanců?

Ano, především na speciální odbornosti požadované našimi zákazníky. Jde například o znalosti v oblastech zapouzdřených rozvoden a vodičů, izolovaných vodičů, kabelových souborů VVN, rozváděčů, transformátorů a dalších. Jdeme s dobou ve využívání nových technologií, využívání progresivních metod projektování, vytváříme vlastní databáze, nezapomínáme na oblast BOZP, ani na environmentální problematiku, rovněž udržujeme a zvyšujeme odborné znalosti zaměstnanců vzhledem k nové legislativě, ať už zmíním novelu stavebního zákona, katastrálního zákona či nový občanský zákoník.

Jakým způsobem dbáte na ochranu životního prostředí?

Oblast životního prostředí je pro společnost EGEM v popředí zájmu. Už ve fázi vytváření
projektu je kladen velký důraz na snižování dopadů na životní prostředí, kdy jsou preferovány ekologičtější technologie, které co nejméně ovlivňují okolí, a zejména zařízení s nízkým dopadem na životní prostředí po skončení životnosti. Při realizaci zakázek dbáme o ochranu životního prostředí šetrnými postupy, které jsou stanoveny interní dokumentací a přístupem zaměstnanců. Při nakupování zboží a služeb přihlížíme k přístupu dodavatele k životnímu prostředí a jeho vztah je po realizaci zakázky pravidelně hodnocen. Pro sledování dané oblasti pak společnost zavedla ukazatele (čerpání přírodních zdrojů, odpady, kritéria hodnocení dodavatelů aj.), které pravidelně sleduje a vyhodnocuje. Každoročně si také stanovujeme určité cíle s úmyslem ještě více minimalizovat dopady našich činností a preventivně působit v přípravné fázi zakázky. Jako jeden z nástrojů společnosti k ochraně životního prostředí slouží i certifikovaný integrovaný systém řízení (kvalita, environment a OHSAS).


Průmysl Dnes

PŘEDPLAŤTE SI

Nenechte si ujít...