1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Připojte se:

Facebook

Elektrárna Dětmarovice, a.s.

Elektrarna DetmaroviceČtyřicáté jubileum oslavila snížením emisí

Elektrárna Dětmarovice vyrobí ročně tolik elektřiny, která by stačila pro spotřebu 700-tisíc domácností. Se svým výkonem 800 MW je největší klasickou elektrárnou na území Moravskoslezského kraje a současně největším černouhelným zdrojem v České republice. Elektrárna pracuje na principu kogenerace, kdy probíhá společná výroba elektrické energie a tepla v jednom cyklu, což je ekonomičtější i ekologičtější.

V roce 2015 elektrárna investovala 400 milionů korun do unikání moderní technologie, která o 50 % snížila množství oxidů dusíků vypouštěných do vzduchu. Nejen o této investici si s námi povídal Ing. Vlastimír Kontrik, generální ředitel akciové společnosti Elektrárna Dětmarovice.

Elektrárna Dětmarovice v roce 2015 oslavila 40. výročí od svého uvedení do provozu. Jaké byly klíčové milníky jejího vývoje?

Elektrárna Dětmarovice se začala stavět v roce 1971 a o pět let později zde byla zahájena výroba elektřiny. Generálním projektantem stavby tehdy byl Energoprojekt Praha, dodavatelem stavební části se stala společnost ČOLD Ostrava a technologie dodala Škoda Plzeň. Mezi klíčové události uplynulých 40 let bych zařadil především odsíření elektrárenských bloků v roce 1998 nebo výstavbu horkovodu do Bohumína v roce 2009 – v rámci regionu šlo o výrazný přínos pro životní prostředí, zejména díky zrušení několika desítek starých kotelen. Významná je i investice, díky níž jsme výrazně snížili emise oxidů dusíku.

Vedle elektřiny vyrábí elektrárna Dětmarovice také teplo, a to v objemu kolem 700 TJ ročně. Kdo patří k hlavním odběratelům tepelné energie?

Teplo dodáváme firmám v našem areálu a v posledních pěti letech také společnostem a především domácnostem v Bohumíně a Orlové. Společnost ČEZ Teplárenská postavila do Bohumína už zmiňovaný horkovod, potrubní rozvody tepla i předávací stanice, takže se počet bytů v Bohumíně, kterým dodáváme teplo a teplou vodu, zvýšil na 5500. V Orlové je to zhruba 8500 bytů, vytápíme zde i obchodní středisko a další firmy. Odběratelům nabízíme především stabilní ceny. V poslední době nás trápí teplé zimy, což má za následek snižování spotřeby jednotlivých zákazníků. Prostřednictvím ČEZ Teplárenské se proto snažíme získat další zákazníky, ať už v obou těchto městech nebo výhledově i v nových lokalitách.

V elektrárně je spalováno černé uhlí. Jak velký objem paliva ročně spotřebujete? Na jak dlouhou dobu máte zajištěné zásoby uhlí?

V Dětmarovicích spalujeme černé energetické uhlí s průměrnou výhřevností 22 MJ/kg a ročně ho spotřebujeme zhruba 800-tisíc tun. Pro rok 2016 jsme se dohodli na dodávkách od společnosti OKD a jen asi 5 % dodávek bylo z Polska. Zásoby uhlí jsou v našem regionu v podstatě nevyčerpatelné. Určitě je máme na delší dobu než 20 či 30 let, což je odhadovaná doba životnosti elektrárny. Pokud máte na mysli aktuální stav na skládkách, tam se vždy snažíme předzásobit na několik měsíců dopředu, abychom předešli možným výpadkům dodávek například kvůli mrazům. Zároveň na skládkách homogenizujeme uhlí tak, abychom do našich kotlů vždy dodávali uhlí podobné kvality.

Můžete stručně popsat výrobní cyklus elektrické energie ve vaší elektrárně?

Uhlí se po rozemletí na velmi jemnou frakci spaluje v kotlích o výkonu 650 t páry za hodinu. Kotle se najíždějí zemním plynem. Každý kotel je opatřen čtyřmi elektrostatickými odlučovači typu Lurgi a dvěma kouřovými ventilátory. Zařízení odsíření, které je v provozu od března 1998, je dodávkou firmy Mitsubishi a sestává ze dvou absorbérů. Každý z kotlů má výšku 60 metrů a z vody se zde vyrábí pára o teplotě 540°C a tlaku 17 MPa. Pára je vedena do turbogenerátorů. Ty jsou složeny celkem ze tří stupňů a zajišťují přeměnu tepelné energie páry na energii mechanickou. Na společné hřídeli s jednotlivými stupni turbíny je i hlavní generátor, který vyrábí elektrickou energii o napětí 15,75 kV. Vyrobená elektrická energie je pro přenosové účely transformována na úroveň 110 kV.

Jaký je výkon turbín a jak zajišťujete chlazení?

Turbíny mají jmenovitý výkon 200 MW a jmenovité otáčky 3000/min. Tepelný spád v každé turbíně zajišťuje povrchový kondenzátor. Pára má vstupní parametry 16,18 MPa a 535°C, přihřátá pára má teplotu 535 °C. Technologické zařízení elektrárny je chlazeno uzavřenými chladícími okruhy, které jsou doplňovány vodou z řeky Olše.

Stále se zpřísňují emisní limity pro uhelné elektrárny. Jak na tyto požadavky reagujete?

Proces snižování exhalací probíhá kontinuálně, naposledy jsme investovali v roce 2015 více než 400 milionů korun do projektu DENox, kdy jsme unikátním způsobem modernizovali naše technologie a snížili množství oxidů dusíku v exhalacích přibližně o 50 %. Na investici přispěla také Evropská unie, konkrétně Fond soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí, částkou 155,4 milionu korun. Investice byla součástí dlouhodobého plánu Skupiny ČEZ, který minimalizuje dopad provozu elektráren na životní prostředí. Zároveň díky ní splníme ty nejpřísnější evropské ekologické limity a prodloužíme životnost elektrárny.

V čem nová technologie vyniká?

Je třeba říci, že do snížení exhalací oxidů dusíku elektrárna investovala již v 90. letech minulého století. Tehdy technickým opatřením začala spalovat uhlí s použitím minimálního množství spalovacího vzduchu, což přineslo první snížení vzniku oxidů dusíku přímo při hoření. Projekt je ale ještě sofistikovanější. Další úpravy spalování snížily objem vzniklých oxidů dusíku a zbylé oxidy dusíky jsou odstraněny díky katalyzátoru. Vstřikování čpavkové vody do zadní části spalovací komory eliminuje riziko kontaminace popílku zbytky čpavku, což umožní kontinuitu ve využívání popílku jako stavebního materiálu. V Česku jsme s touto metodou první, ale v zahraničí se už běžně používá. Kolem roku 1998 jsme dokázali linky odsířit, a to dokonce vizionářsky na limity, které platí teprve od roku 2016.

Zmínil jste využití vedlejších energetických produktů. Jak velký objem u vás vzniká a jaké pro ně nacházíte využití?

Ročně vyprodukujeme kolem 350-tisíc tun vedlejších energetických produktů, z toho je zhruba 90 % popelovin, které mají certifikaci a mohou se využívat ve stavebnictví především jako přísada do cementu, betonu či pórobetonu. Zbylých 10 % představuje energosádrovec, který je produktem odsíření z mokré vápencové vypírky. V Elektrárně Dětmarovice je využíván spolu s částí popelovin k rekultivačním účelům. Přebytky jsou ukládány na složiště.

Kolik pracovníků se stará o obsluhu elektrárny?

Na konci roku 2015 zaměstnávala Elektrárna Dětmarovice 225 lidí, ale je nutno říct, že celý areál elektrárny dává práci dalším několika stovkám lidí. Někteří jsou zaměstnáni v našich sesterských firmách ze Skupiny ČEZ, další pracují například ve firmách zpracovávajících vedlejší energetické produkty nebo v dalších společnostech, které využívají technické zázemí elektrárenského areálu.

Máte k dispozici dostatek kvalifikovaných a technicky vzdělaných uchazečů?

Je třeba říct, že nám lidé chybí, a to stále citelněji. Elektrárna se uváděla do provozu v letech 1975 až 1978, takže generace lidí, kteří ji spouštěli a byli u zahájení provozu, je už dnes v důchodovém věku. Nyní přicházejí roky generační obměny a mladých potřebujeme hodně. Neříkám, že je ještě neseženeme, pořád si můžeme i vybírat, ale výběr se zmenšuje. Postupně ubývá těch, kteří mají potřebnou kvalifikaci a znalosti. Proto organizujeme exkurze pro děti, abychom jim ukázali, že elektrárna je moderní provoz. Ale především spolupracujeme se školami, které se výchovou techniků zabývají.

Prozradíte závěrem, jaké jsou vaše plány pro následující období?

Plány do budoucna jsou odvislé od mnohých faktorů. Potenciál vidíme ve spolupráci se společností Veolia v oblasti dodávek tepla do Havířova a Karviné. Je tady také možnost přestavby prvního bloku elektrárny na nový zdroj, který umožní řešit problematiku energetického využití odpadů. Na stole máme připraven i plán na další snížení emisí, především síry.

Průmysl Dnes

PŘEDPLAŤTE SI

Nenechte si ujít...