1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Připojte se:

Facebook

Elektrárna Počerady, a.s.

Elektrarna PoceradyVýznamný energetický zdroj opět modernizuje

Ročně vyrobí až 6 TWh elektrické energie a řadí se tak k nejvýznamnějším energetickým zdrojům v České republice. Elektrárna Počerady prošla od roku 1990 několika vlnami ekologizace. Moderní technologie přitom výrazně snížily produkci emisí skleníkových plynů.

Aktuálně elektrárna realizuje další projekt, který ji zařadí mezi první energetické zdroje s nejnižšími emisemi kysličníků dusíků v tuzemsku. Elektrárna Počerady se rozprostírá v severozápadní části České republiky, přibližně uprostřed trojúhelníku měst Louny, Žatec a Most. „V lokalitě Počerady provozují elektrárnu dva subjekty – a sice ČEZ, a.s., a Elektrárna Počerady, a.s. Jediným vlastníkem akcií Elektrárny Počerady je přitom právě ČEZ, a.s.,“ upřesnil Ing. František Strach, předseda představenstva Elektrárny Počerady.

Technologicky je lokalita rozdělena na část vyrábějící elektřinu z uhlí a část vyrábějící elektřinu z plynu. „Na konci října roku 2014 byla ukončena stavba paroplynové elektrárny o výkonu cca 850 MW. Tato paroplynová elektrárna je v majetku ČEZ a po převzetí stavby je v situaci, kdy očekává změnu tržních podmínek na trzích s plynem i elektrickou energií, aby mohla uplatnit své provozní přednosti,“ dodal František Strach s tím, že v zimních měsících „paroplyn“ své uplatnění na trhu již našel.

Technologie a vybavení

Výstavba elektrárny Počerady, která patří k nejvyužívanějším energetickým zdrojům v tuzemsku, probíhala mezi roky 1970 až 1977. Původní instalovaný výkon zařízení dosahoval 1 200 MW. Počátkem 90. let minulého století ale bylo v souvislosti s modernizací uhelné elektrárny rozhodnuto o odstavení prvního bloku a instalovaný výkon poklesl na 1 000 MW.

Elektrárna Počerady je vybavena kotli PG 640 od firmy Vítkovice, které jsou postaveny v polovenkovním provedení. Jedná se o kotle průtlačné, s přihříváním páry, dvoutahové, granulační a s umělým tahem. Třítělesové rovnotlaké kondenzační turbíny s osmi neregulovanými odběry páry pro ohřívání turbínového kondenzátu a napájecí vody byly vyrobeny ve Škodě Plzeň. K nezbytné výbavě elektrárny patří i alternátory o výkonu 200 MW, jež jsou provedeny konstrukčně jako třífázové s přímým chlazením statorového vinutí kondenzátem.

Výroba na hraně nákladů

V elektrárně je spalováno uhlí, které pochází z nedalekého dolu provozovaného Vršanskou uhelnou, a.s. Menší objem dodávají také Severočeské doly, a.s. Do kotlů v elektrárně přitom putuje především uhlí z Vršan. V roce 2013 i 2014 spotřebovaly elektrárenské kotle ca 5,4 milionů tun uhlí o výhřevnosti kolem 11 MJ/kg. Dostatek energie v uhlí je zajištěn i v následujících letech. „ČEZ uzavřel dlouhodobou kupní smlouvu s Vršanskou uhelnou, a to za horizont roku 2050,“ dodal František Strach. Každoročně Elektrárna Počerady dodá do sítě mezi 5 000 a 6 000 GWh elektrické energie. „Objem vyrobené elektřiny závisí na ročních odstávkách. Při výrobě vzniká i tepelná energie, kterou ale elektrárna využívá především pro vlastní potřebu,“ informoval František Strach.

Cena elektrické energie se podle názorů odborníků pohybuje na hraně výrobních nákladů. Tato situace je způsobena snížením ceny elektřiny obchodované na energetické burze – aktuálně cena MWh poklesla na 30 až 35 euro. „Ceny elektřiny na spotových trzích občas sklouznou i do záporných čísel. Stává se to například v době, kdy je nadměrně větrno a větrné elektrárny v Německu jedou na plné obrátky. Cena silové elektřiny je určována především německou energetickou burzou. Naši západní sousedi vsadili již dříve na obnovitelné zdroje energie a výroba větrných elektráren v Německu by za optimálních podmínek pokryla spotřebu celé ČR. Je těžké odhadovat, zda a kdy se cena elektřiny vrátí na výši před sedmi nebo deseti lety,“ uvedl František Strach.

Další snížení kysličníků dusíků

Všechny zdroje Skupiny ČEZ prošly v 90. letech minulého století modernizací. Ani Elektrárna Počerady nebyla výjimkou. Právě v tomto období bylo rozhodnuto o odstavení jednoho z bloků a instalovaný výkon se snížil o 200 MW. Ostatní bloky byly mezi lety 1990 až 2000 rozsáhle modernizovány. Ekologický program umožnil dosažení lepších technických parametrů a zabezpečil plnění náročných požadavků legislativy zaměřené na životní prostředí. „Počerady v roce 1994 dokonce jako první v republice uvedly do provozu na bloku 5 a 6 nový způsob odsíření prostřednictvím technologie mokré vápencové vypírky. Ostatní tři bloky začaly tuto technologii využívat v roce 1996. V tomto období byly rekonstruovány i ostatní technologie bloku, které ovlivňují životní prostředí. Jednalo se především o elektroodlučovače popílku. Upraveno bylo i spalování, které vedlo ke snížení kysličníků dusíků, a byly instalovány aplikace moderních řídicích systémů, jež tehdy patřily do náplně rekonstrukcí ve všech elektrárnách,“ sdělil František Strach.

Díky tomu se podařilo výrazně snížit emise skleníkových plynů vypouštěných do ovzduší. Ekologické limity se nicméně neustále zpřísňují a Elektrárna Počerady rozhodně „neusíná na vavřínech“. Aktuálně v elektrárně probíhá u čtyř z pěti bloků realizace projektu DENOX v hodnotě 800 milionů korun, který se zaměřuje na snížení koncentrace kysličníků dusíků na úroveň 200 mg/Nm3. „Dodavatelem je společnost Alstom Czech Republic. Snížení emisí NOx umožní metoda SNCR. Nyní očekáváme, jak se projekt zhotoviteli podaří. Byli bychom první v České republice, kteří by splnili nové limity,“ doplnil František Strach s tím, že v létě letošního roku bude projekt dokončen.

Žádné odpady, vše se využije

Uhelné elektrárny produkují tzv. vedlejší energetické produkty a výjimkou nejsou ani Počerady. Připomeňme, že to byla právě počeradská elektrárna, která jako první začala v roce 1996 vyrábět energosádrovec pro další průmyslové využití. V tomto směru se spojila se společností Knauf, která svou linku na výrobu sádrokartonových desek postavila v těsné blízkosti elektrárny.

Při spalování hnědého uhlí v elektrárně vzniká i popílek. Z původně hydraulického odpopílkování a odstrukování se od roku 1997 začalo postupně přecházet na suchý odběr popílku. Ten je následně zpracován na tzv. stabilizát, který se využívá například pro tvarové úpravy, asanaci nebo rekultivaci krajiny. „Stabilizát je certifikovaným výrobkem, který musí splňovat určité požadavky a vykazovat jisté vlastnosti. Z Elektrárny Počerady prodáváme stabilizát i zpět do dolu Vršany, kde je využit k zahlazení stop po těžbě uhlí,“ vysvětlil František Strach.

O technické pracovníky nouze není

Obrat Elektrárny Počerady v roce 2013 dosáhl 4 876 milionů korun. Podílelo se na něm kolem 270 zaměstnanců. Připomeňme, že Počerady se nacházejí v okresech Louny a Most, kde je jedna z nejvyšších nezaměstnaností v tuzemsku. „Pokud provádíme výběrové řízení na jakoukoli profesi v elektrárně, vždy se přihlásí poměrně vysoký počet uchazečů. Samozřejmě kvalifikovaných. V této oblasti problém nevidím,“ uzavřel František Strach.

Průmysl Dnes

PŘEDPLAŤTE SI

Nenechte si ujít...