1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Připojte se:

Facebook

Mendelova univerzita v Brně

mendelova univ 17Vychováváme a vzděláváme odpovědné hospodáře v krajině

Mendelova univerzita v Brně v letošním roce slaví výročí 105 let od svého založení. Otevírá tři nové studijní programy související s problematikou udržitelnosti, na kterou se škola dlouhodobě zaměřuje. Zároveň v kampusu probíhají rozsáhlé rekonstrukce historické hlavní budovy i pavilonu chemie a biochemie. Podle rektora univerzity Jana Mareše jde o významné kroky k modernizaci areálu, díky kterým budou moci členové akademické obce využívat moderního výzkumného i vzdělávacího prostoru.

Školu vedete od dubna 2022. Jaké nejzajímavější okamžiky se vám za tu dobu podařilo prožít?

Za jednu z největších výzev jsem považoval nutnost zlepšení systému organizace, evidence a hodnocení kvality studia. Jsem přesvědčen, že tuto výzvu jsme zvládli a využili k pozitivnímu posunu. V rámci vzdělávací činnosti byly připraveny nové studijní programy. Cesta inovace a modernizace stávajících i nově akreditovaných studijních programů je součástí udržení a zlepšení atraktivnosti studia na naší univerzitě. Zajištění kvalitních a bezpečných potravin ve spojení s odpovídající péčí o krajinu je moderní téma, které přitahuje mladou generaci. Témata jako udržitelnost, změna přístupu a myšlení, či cirkulární hospodaření jsou těsně spojena s našimi studijními programy a univerzitou. Vychováváme a vzděláváme zodpovědné hospodáře v krajině.

Podařilo se nám také zahájit rekonstrukci pavilonu ústavu chemie a biochemie, kde působí jeden z našich špičkových vědeckých týmů. Součástí jsou i cvičebny a výukové prostory pro naše studenty. Po rekonstrukci se tak budou kolegové vracet do moderního výzkumného a vzdělávacího prostoru. Zároveň probíhá i rekonstrukce naší hlavní budovy. Finalizuje se příprava technologické haly pro zpracování zahradnických produktů a hroznů, čímž dojde k významné modernizaci areálu Zahradnické fakulty v Lednici na Moravě. Dále prohlubujeme spolupráci mezi jednotlivými fakultami, a to jak v oblasti přípravy společných studijních programů, tak výzkumných národních i evropských projektů. Snažíme se o větší provázanost vzdělávací a výzkumné činnosti mezi fakultami a našimi školními podniky. Samostatným velmi silným tématem je využití AI ve všech oblastech působení univerzity. A aktuálně je velkým tématem posílení bezpečnosti v univerzitním prostředí. A abych nezapomněl, významnou událostí loňského roku bylo také udílení čestného doktorátu nositelce Nobelovy ceny Emmanuelle Charpentier.

Jaký největší dárek si škola nadělila při příležitosti 105. výročí svého založení?

Velkým dárkem je rekonstrukce interiérů naší hlavní historické budovy A, ta probíhá od roku 2023 a nyní je v plném proudu. Radostí jsou pro mě také nové studijní programy, které v letošním roce otevíráme – jde o Biomateriály, Školkařství a šlechtění dřevin a Cirkulární horti-produkci. Všechno jsou to obory studia, které souzní se snahou univerzity rozšiřovat znalosti studujících v oblasti udržitelnosti.

Co si od tohoto rozšíření nabídky vzdělávacích programů slibujete a jaké případné novinky ve vzdělávání nabídnete uchazečům v roce 2025?

Jde o rozšíření nabídky studia o moderní studijní programy, které jsou úzce napojené na aktuální potřeby společnosti. Jedná se o profesní studijní programy s významným podílem praktické výuky a praxe. Cirkulární horti-produkce na Zahradnické fakultě je obor, který kombinuje teoretické znalosti v oblasti biologie rostlin a přírodě blízkých disciplín s technologickými inovacemi a moderními postupy produkce potravinových zdrojů.

Další dva nové programy jsou na Lesnické a dřevařské fakultě. Biomateriály se zaměřují na vývoj materiálů z obnovitelných a recyklovatelných surovin, ale také na navrhování recyklovatelných výrobků. Cílem Školkařství a šlechtění dřevin je vychovat specialisty, kteří dokážou reagovat na měnící se podmínky prostředí. Zároveň Lesnická a dřevařská fakulta připravuje nově koncipovaný program Nábytkové inženýrství a design nábytku v bakalářském a magisterském stupni studia, ten bude novinkou v roce 2025.

Jaké finanční investice chystáte pro letošní rok?

Chystáme další elektronizaci agend a významné zlepšení fungování našeho univerzitního informačního systému. Finance z Národního plánu obnovy investujeme do modernizace cvičeben, univerzitního informačního systému a tvorby moderních studijních opor pro kombinovanou formu výuky.

Jak se vám daří naplňovat vaše cíle a plány týkající se počtu studentů?

Zájem o studium na univerzitě postupně mírně narůstá. Zahraniční studenti jsou zpravidla vázáni na naše zahraniční aktivity. Ty směřujeme do rozvojových oblastí, jsou tematicky zaměřené na konkrétní problémy, ať už jde o krajinu, lesy, vodu, rozvoj regionů nebo ekonomiku. Jako příklad uvedu naši dlouhodobou spolupráci s Mongolskem, kde jsou lesy ve velmi špatném stavu. Naše iniciativa spočívá ve vzdělávání místních lidí v dovednosti lesy efektivně obhospodařovat, pomocí lesní pedagogiky probouzíme u dětí lásku k přírodě a ve spolupráci s Klubem českých turistů jsme se podíleli i na založení českého systému turistického značení v mongolských lesích.

Představíte našim čtenářům nějaké zajímavé projekty aplikovaného výzkumu, které realizujete v oblasti ekologie a udržitelnosti?

Aktuálně realizujeme celou řadu projektů týkajících se vody v krajině, adaptace na klimatickou změnu v lesním hospodářství nebo šlechtění či testování nových zemědělských plodin. Dalším tématem je optimalizace výživy a nový přístup k precizní chovatelské a veterinární praxi s cílem snížit případný dopad živočišné výroby na naši kulturní krajinu. Jinou oblastí je například agrovoltaika. Jen v poslední výzvě NAZV jsme získali 17 nových projektů.

Jaký prostor bude v roce 2024 věnován spolupráci se zahraničními univerzitami?

V roce 2023 byl odstartován projekt HEROES, který vytváří užší propojení mezi 7 zahraničními univerzitami napříč Evropou. Kooperace byla zahájena osobním setkáním rektorů všech univerzit. Jinak pokračujeme ve spolupráci s tradičními partnery a využíváme možností osobního setkání při návštěvách delegací univerzit konkrétních států v ČR nebo výjezdů našich akademiků na společná setkání v zahraničí. Aktuálně připravujeme cestu na Filipíny nebo účast na rektorské misi v Texasu. Velmi příjemná a efektivní jsou setkání na úrovni velvyslanců, která využíváme ke konkrétnímu propojení se zahraničními univerzitami.

Představíte nejdůležitější služby, které vaše škola poskytuje firmám a veřejnosti?

Jsme otevřeni spolupráci jak v oblasti přípravy a řešení společných výzkumných projektů, tak v oblasti poradenské činnosti nebo smluvního výzkumu. Jako významný prvek vnímám propojení v oblasti praxí a stáží studentů v komerčních firmách i státní správě, což považuji za oboustranně prospěšnou aktivitu. Komunikaci a spolupráci s veřejností považuji za zcela samostatnou oblast působení veřejných vysokých škol. Často je označována jako třetí role univerzity. Základním příspěvkem je podíl na celoživotním vzdělávání, ať ve formě kurzů, rekvalifikací, poradenství nebo organizací tradiční univerzity třetího věku. Vnímám ale potřebu zapojení se do života nejen regionu, kde univerzita působí, ale i převzetí zodpovědnosti za vzdělanost a rozvoj. V oblasti své odborné působnosti pak považuji za důležitou i komunikaci s mediálním prostorem a prezentaci vědeckých výstupů.

Průmysl Dnes

PŘEDPLAŤTE SI

Nenechte si ujít...