1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Připojte se:

Facebook

Mendelova univerzitě v Brně

mendelova univ 17Inovování technologií je pro nás velice podstatné

Na Mendelově univerzitě v Brně, která byla zřízena jako nejstarší zemědělská univerzita v Československu již v roce 1919, vzdělávají budoucí generace odborníků v zemědělství, lesnictví, ekonomii, zahradnictví, regionálním rozvoji a řadě dalších oborů. Od poloviny 90. let univerzita hrdě nese jméno zakladatele genetiky a jednoho z nejvýznamnějších světových vědců Gregora Johanna Mendela, od jehož narození letos uplyne 200 let. „Mendel je pro nás všechny velkou inspirací.

Podařilo se mu podívat se na problém z trochu jiného úhlu a tím uspěl. To je velice inspirativní i dnes. Pro mě osobně je vzorem rovněž v neutuchající pracovitosti a snaze skloubit navzájem neslučitelné. Když si vezmeme, že byl zároveň opatem, pracoval v bankovním ústavu a pěstoval vědu, jeho záběr je neuvěřitelný,“ říká na úvod našeho rozhovoru prorektor pro internacionalizaci a vnější vztahy Jiří Skládanka.

Ještě, než se dostaneme ke konkrétním otázkám a odpovědím, dáme prostor stručnému představení Mendelovy univerzity v Brně (MENDELU), jejíž vědci se zabývají například ochranou životního prostředí, klimatickou změnou, udržitelností, vývojem léčiv, bezpečnými potravinami, chováním spotřebitelů nebo cirkulární ekonomikou. Na jejích pěti fakultách studuje celkem 8900 studentů, z nichž je zhruba 20 % ze zahraničí. Univerzita má přibližně 1500 zaměstnanců, kteří pracují nejen v areálu kampusu, jehož součástí je i rozlehlá botanická zahrada a arboretum, ale také v unikátních univerzitních lesích nebo na pokusných polí v Žabčicích, kde probíhá praktická výuka studentů včetně chovu skotu nebo pěstování vinných odrůd.

Zásadní událostí z poslední doby byla inaugurace nového rektora univerzity Jana Mareše. Můžete nás na úvod seznámit s jeho hlavními plány a ambicemi?

Odborné zaměření naší školy reaguje hned na několik aktuálních výzev, které před námi jsou. Zejména jde o zajištění dostatku kvalitních a bezpečných potravin od jejich produkce a zpracování až po ekonomický dopad. K dalším výzvám patří hospodaření v krajině, cirkulární ekonomika vycházející z oborů odpadového hospodářství a využívání obnovitelných zdrojů, oborů ekonomických i socioekonomických, rozvoje regionů a směřování k deglobalizaci, až po krajinnou architekturu. V nové funkci chce pan rektor, stejně jako celé vedení školy, podporovat další rozvoj laboratorní i praktické výuky a posílit zapojení studentů do výzkumné činnosti. Za důležité považujeme propojení mezi ústavy i mezi fakultami při zajišťování studijních programů. Naším cílem je také podporovat vytváření výzkumných týmů napříč univerzitou a spolupráci s externími subjekty, výzkumnými ústavy, státní správou nebo subjekty provozními.

Funkční období pana rektora začíná v roce oslav 200 let od narození G. J. Mendela. Co z jeho odkazu si budete chtít připomenout?

Osobnost G. J. Mendela je bohužel pořád slavnější v zahraničí než u nás, což se snažíme s kolegy změnit. Držitelka ceny Magnesia litera Lucie Seifertová jeho život a dílo zábavnou formou představila v komiksu, který vyšel knižně. Komiks putuje i po Evropě. Několik výstav už bylo ve Slovinsku a anglická verze připomněla Mendela, a tedy i Brno a naši univerzitu, také v době českého předsednictví v EU v Bruselu. Kromě toho po Brně jezdí Mendelova tramvaj, funguje web „Mendel žije“, kde mimo jiné propagujeme jeho následovníky, a dlouhodobě pracujeme i se středoškoláky. Dále máme vlastní pivo „Mendelbier“ a podíleli jsme se také na pořádání výjimečné konference s několika nobelisty, což byla na Brno opravdu výjimečná událost. Takže celkově vzato, Mendela letos je, a ještě bude opravdu plné Brno, z čehož mám samozřejmě radost.

Čekají univerzitu pod vedením nového rektora také některé klíčové investiční akce?

Aktuálně soutěžíme dodavatele na rekonstrukci pily v Olomučanech. Cena bude více než 100 milionů korun. MENDELU je jedním z největších vlastníků lesa na Moravě, takže inovování technologií je pro nás velice podstatné. Pilu využíváme k výukovým, výzkumným i provozním účelům. Velkou investicí bude rozsáhlá rekonstrukce výzkumných a výukových laboratoří zaměřených na problematiku nanotechnologií. Tímto krokem navazujeme na inovační strategii Jihomoravského kraje, kde jsou moderní technologie jedním z klíčových témat. Projekt bude realizován na etapy s odhadovanou cenou kolem 220 milionů korun a realizací v letech 2023 a 2024. Současně se snažíme hospodařit s energiemi a vodou. Plánujeme pokrytí střech v kampusech v Lednici a Brně fotovoltaickými panely, o čemž v současné době komunikujeme s památkáři. Na příští rok potom plánujeme projekt ohledně hospodaření s vodou. Srážkovou vodu chceme využít například k zavlažování botanické zahrady, případně bychom nedostatek vody pokryli vlastním vrtem. Nyní totiž zavlažujeme vodou z klasického vodovodního řádu.

Které aktuální projekty jsou pro univerzitu nyní nejvýznamnější v rámci vědy a výzkumu?

Je jich celá řada od snahy omezit plýtvání potravinami, přes boj s kůrovcem v českých lesích po šlechtění rostlin odolných vůči klimatické změně, a to jsem samozřejmě na mnohé zapomněl. Získali jsme také jeden ERC grant i několik projektů financovaných Evropskou unií v rámci projektu Horizon 2020, z čehož máme velkou radost.

Jaké finanční prostředky na vědu a výzkum máte k dispozici a je podpora vědy v Česku dostatečná?

Pro účely vědy a výzkumu máme k dispozici jednak prostředky z institucionální podpory z MŠMT na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace v segmentu vysokých škol. Mendelova univerzita v Brně je také úspěšným řešitelem projektů GAČR, TAČR nebo NAZV. Významným zdrojem financí jsou mezinárodní projekty Horizon 2020 a nesmím zapomenout ani na projekty z Operačního program Výzkum, vývoj a vzdělávání. Úspěšní chceme být i v novém projektovém období v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský. Bohužel podpora vědy a výzkumu není v Česku dostatečná, stejně tak by se dalo dlouze hovořit o rozdělování finančních prostředků na vědu a výzkum třeba podle tzv. Metodiky 17+. Věda a výzkum by si v každém případě zasloužily více finančních prostředků, již jenom s ohledem na výzkum zaměřený na energetickou soběstačnost, obnovitelné zdroje či potravinovou bezpečnost.

Které fakulty nebo která pracoviště jsou z hlediska výzkumných výsledků nejúspěšnější?

Hodně do budoucna sázíme na multidisciplinární přístup, což je trend ve vědě. Také proto je velice složité porovnávat jednotlivé fakulty z hlediska výzkumu, už jen proto, že jejich velikost je rozdílná. Chceme vědění více propojit. Jako příklad mohu uvést založení naší interní grantové agentury Gregora Johanna Mendela, která se o to snaží. Jeden z projektů souvisí se snahou omezit plýtvání potravinami. V dalším naši vědci hledají využití pro recyklát ze starých trámů. Třísky z nich chtějí použít na výrobu OSB desek.

Daří se vám rozvíjet také mezinárodní spolupráci? Někdy se zdá, že otevřenost vůči světu není úplně silnou stránkou českých univerzit.

O rozvoji mezinárodní spolupráce svědčí zvyšující se počet mezinárodních projektů Horizon 2020, počty vyjíždějících a přijíždějících studentů, stejně jako akademických pracovníků ze zahraničí. Navyšují se nám počty zahraničních studentů samoplátců. Aktivně jsme se zapojili i do pomoci Ukrajině a dál chceme být aktivní při obnově ukrajinských univerzit a nabídnout pomoc studentům i učitelům postiženým válečným konfliktem.

Jaké novinky máte pro studenty a uchazeče o studium připraveny na akademický rok 2022/2023?

Uchazeči o studium jsou pro nás samozřejmě prioritou. Právě pro ně jsme spustili nový web, který má oproti webům ostatních českých univerzit několik výhod. Vývoj nového webu trval více než dva roky. Novinkou je například vyhledávač studijních programů podle oblastí zájmu. Web je tak návodnější zejména pro ty uchazeče, kteří ještě nemají jasnou představu, co u nás chtějí studovat. Inspirovali jsme se hodně v zahraničí. Mladí lidé potřebují najít základní informace rychle. Mimo jiné reagují více než v minulosti na fotografie, které jim naše studijní programy lépe přiblíží.

Průmysl Dnes

PŘEDPLAŤTE SI

Nenechte si ujít...