1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Připojte se:

Facebook

Nemocnice České Budějovice, a.s.

Nemocnice Ceske Budejovice 21Rekordně investujeme do zaměstnanců, areálu i do nákupu nových přístrojů

Českobudějovická nemocnice se řadí mezi špičková pracoviště. Už několik let za sebou tu nakupují nové přístroje a modernizují zázemí. Investice neustaly ani v době covidu, kdy zdravotníci měli plné ruce práce s ošetřováním pacientů a neustanou ani nyní, kdy se všichni vyrovnáváme se zdražováním vstupů. „Loni jsme proinvestovali rekordní částku a pokračujeme i letos, abychom dokončili rekonstrukci horního areálu nemocnice,“ říká v rozhovoru generální ředitel MUDr. Ing. Michal Šnorek, Ph.D.

Vaše nemocnice se loni stala absolutním vítězem projektu Nejlepší nemocnice ČR 2021. To vás muselo potěšit. V čem jste výjimeční?

Vítězství v projektu Nejlepší nemocnice ČR 2021 nás potěšilo, zároveň jej ale vnímáme jako závazek dalšího zlepšování našich služeb pro pacienty na straně jedné a pracovních podmínek pro zaměstnance na straně druhé. Nemocnice České Budějovice, a.s., je výjimečná souběhem příznivých vnějších a vnitřních faktorů. Nemocnice Jihočeského kraje mají optimální geografické rozložení s českobudějovickou nemocnicí ve svém centru a těší se přízni osvícené politické reprezentaci napříč politickým spektrem již dvě desítky let. Management nemocnice je dlouhodobě stabilní a zdravotničtí i nezdravotničtí pracovníci jsou velmi schopní. Všichni máme nemocnici jako srdeční záležitost a záleží nám na jejím rozvoji. Byť se uvedené faktory mohou jevit jako samozřejmé a prosté, tak právě v jejich souladu vidím naši sílu.

I loni, v době pandemie, kdy jste měli plné ruce práce s ošetřováním pacientů, jste investovali do nových přístrojů. Jaké materiálové vybavení jste pořídili?

V roce 2021 jsme celkem proinvestovali rekordních 883 milionů korun. Pokračovala realizace stavebních investic v rámci projektu Restrukturalizace a rekonstrukce horního areálu českobudějovické nemocnice v celkové výši 710 milionů korun. Byla dokončena nástavba pavilonu C nad lineárními urychlovači, ve které vznikly nové prostory endoskopického centra Gastroenterologického oddělení a hemodialyzačního střediska Interního oddělení. Rovněž jsme pokračovali v nákupu přístrojové techniky, investice z vlastních zdrojů dosáhly 126 milionů korun. Konkrétně zmíním nejmodernější verzi SPECT/CT zobrazovacího systému GE Discovery 870 DR pro Oddělení nukleární medicíny nebo obměnu dvou kardioangiografických přístrojů sloužících pacientům kardiocentra, nově disponujeme i přístroji Philips Azurion 7.

Do čeho plánujete investovat letos?

Budou pokračovat stavební investice nezbytné k dokončení projektu rekonstrukce horního areálu tak, abychom do konce roku 2024 měli dokončené stavby pro přesun provozů z dolního areálu. S tím souvisejí nutné investice do přístrojového vybavení první etapy nově vybudovaných centrálních operačních sálů a centrální sterilizace. Z větších přístrojů zmíním novou magnetickou rezonanci, která bude umístěna v přímé návaznosti na centrální operační sály pro možnost zobrazení v průběhu operace, zároveň ale „z druhé strany“ umožní vyšetření například hospitalizovaných pacientů, aby bylo zajištěno její efektivní vytížení.

V únoru jste zahájili provoz nového endoskopického centra. V čem je přínosné?

Nové endoskopické centrum je koncipováno s výhledem bezproblémového fungování na příštích několik desítek let. Má tedy přibližně dvojnásobnou kapacitu než původní prostory, ale hlavně nabízí nesrovnatelný komfort jak pro pacienty, tak i pro zdravotnický personál Gastroenterologického oddělení. Samozřejmostí je nejmodernější přístrojové vybavení umožňující našim lékařům provádět komplexní diagnostické i terapeutické procedury na zažívacím traktu.

Jaká specializovaná centra v nemocnici ještě máte? Chystáte otevření dalších?

Ministerstvo zdravotnictví udělilo naší nemocnici statut centra vysoce specializované onkologické péče, centra vysoce specializované péče pro pacienty s roztroušenou sklerózou a neruromyelitis optica, centra vysoce specializované cerebrovaskulární péče, centra vysoce specializované komplexní kardiovaskulární péče, centra vysoce specializované intenzivní zdravotní péče v perinatologii, centra vysoce specializované traumatologické péče pro děti a centra vysoce specializované traumatologické péče pro dospělé. V roce 2022 budou pravděpodobně ustanovena endoskopická centra, v Jihočeském kraji nejspíše dvě až tři, to českobudějovické splňuje vše pro to, aby se stalo jedním z nich.

S jak velkým rozpočtem letos hospodaříte? Daří se vám shánět finance na potřebné vybavení a investice? Pomáhají vám například dotace?

V roce 2022 očekáváme náklady pohybující se kolem 6,5 miliardy korun. Zajištění dostatečných finančních zdrojů je výrazně složitější než před několika lety, a to zejména z důvodu skokových nárůstů cen na stavebním trhu, nárůstu cen energií či dopadu vysoké míry inflace nejen na zdravotnický materiál. Dotační prostředky nám v investiční činnosti pomáhají, ale bohužel méně, než bychom chtěli.

Nemocnice a zdravotní péče obecně stojí na lidech. Máte dostatek zdravotnického personálu?

Touto otázkou mi mluvíte z duše. Kromě celkového vítězství v projektu Nejlepší nemocnice ČR 2021 jsme uspěli také v kategorii bezpečnost a spokojenost zaměstnanců. To je pro nás obzvlášť důležité, protože od roku 2019 naplňujeme nově formulovanou personální politiku, a to na základě provedené rozsáhlé personální inventury. Již třetím rokem tak pokračuje intenzivní nábor nových zaměstnanců, přičemž v roce 2021 se počet zaměstnanců zvýšil o 120. Za uvedené tři roky je to pak o více než 300 zaměstnanců a toto tempo náboru je zhruba dvojnásobné než v předchozích letech. Jsme na tom tedy jednoznačně lépe než některé jiné nemocnice, ale i my bychom některá naše pracoviště rádi dále posílili. V profesi lékařů se jedná například o onkologii, hematologii či internu.

Z nelékařského zdravotnického personálu nabíráme mimo jiné všeobecné sestry pro perioperační péči nebo porodní asistentky. Dle dat HealthCare Institute (HCI) je v českobudějovické nemocnici nejvyšší průměrná hrubá měsíční mzda ze všech českých nemocnic, které jsou obchodními společnostmi. Pokud bychom do tohoto srovnání zahrnuli i příspěvkové organizace, jsme na pěkném třetím místě za Nemocnicí Na Homolce a Centrem kardiovaskulární a transplantační chirurgie. Ostatně, naši zaměstnanci sami vidí, jakým tempem narůstá počet jejich spolupracovníků, jak se mění objem přesčasové práce a že se zlepšují pracovní podmínky v nemocnici. Jedná se o proces, který́ nikdy nekončí. A co více, budou-li spokojení zaměstnanci, mohou být spokojení i pacienti.

Koncem loňského roku jste oznámili navýšení mezd. O kolik narostly? A jaké benefity u vás pracovníci najdou? Jak si udržujete lékaře?

Závěr roku byl ve znamení kolektivního jednání, jehož výsledkem je navýšení mzdových tarifů od ledna 2022 o 6 %, nejméně však o 1400 korun, a ne více než o 4800 korun, a to s cílem omezit rozevírání nůžek mezi zaměstnanci s nižšími příjmy a zaměstnanci s vyššími příjmy. Jako poděkování za další náročný́ rok jsme vyplatili našim zaměstnancům mimořádné odměny ve výši 20-tisíc korun. Jsme silný́, stabilní a atraktivní zaměstnavatel a vážíme si našich zaměstnanců, kteří poskytují našim pacientům bezpečnou a kvalitní zdravotní péči. Ze zaměstnaneckých benefitů je velmi oblíbený a využívaný příspěvek na vstup do sportovního centra Delfín přímo v areálu nemocnice. Nově od letošního roku poskytujeme našim zaměstnancům příspěvek ve výši 2-tisíce korun na cestování MHD v Českých Budějovicích. Rád bych poděkoval našim zaměstnancům, že se rozhodli spojit svůj profesní život s českobudějovickou nemocnicí a našim pacientům za důvěru, s kterou se nám svěřují do péče.

Zapojujete se i do výzkumných projektů. Na jakých zrovna pracujete?

Nemocnice byla v posledních letech řešitelem či spoluřešitelem řady významných projektů zejména v oblasti kardiologie, neurověd a gastroenterologie. V nemocnici dnes probíhá několik desítek sponzorovaných klinických studií, ale i celá řada investigátorských projektů iniciovaných samotnými lékaři. Za zmínku stojí několik nedávno dokončených „first-in-man“ projektů, které byly řešeny na kardiologickém oddělení, například projekt pro mapování fibrilace síní anebo testování katétrů pro vysokoenergetické dávkování radiofrekvenční energie.

V současné době nemocnice řídí multicentrický projekt podpořený grantovou agenturou AZV, který by měl odpovědět na otázku, zda je smysluplné pacientům po konkomitantní léčbě fibrilace síní na kardiochirurgických oddělení v odstupu několika měsíců provádět katetrizační vyšetření a dokončit léčbu arytmie touto mini invazivní technikou. Chystáme se také na projekty hodnotící efekty ablační léčby arytmií pulzním polem, budeme zkoumat některé nové slibné molekuly v léčbě srdečního selhání, léčbě Crohnovy nemoci, ulcerózní kolitidy, nádorových onemocnění a mnohé další. Vysokou vědeckovýzkumnou erudici našich lékařů dokládá každoročně několik desítek impaktovaných publikací, řada knižních monografií a stovky prezentací na prestižních národních, evropských i světových odborných fórech.

Průmysl Dnes

PŘEDPLAŤTE SI

 220x660 2023CZ

Nenechte si ujít...