1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Připojte se:

Facebook

Povodí Ohře, státní podnik

Povodi Ohre 16Do údržby vodných diel investujú nemalé prostriedky

Štátny podnik je správcom významných vodných tokov na území Českej republiky. Prevádzkuje a udržuje vodné diela vo vlastníctve štátu, obhospodaruje ich, vykonáva činnosti spojené so zaisťovaním a hodnotením povrchových a podzemných vôd, ako aj ďalšie činnosti súvisiace so správou povodí. Pod patronátom má územie o celkovej rozlohe takmer 10-tisíc km² v hydrologickom povodí rieky Ohře, ktorá preteká Nemeckom a západným Českom.

Povodí Ohře spravuje vodné toky v dĺžke zhruba 7-tisíc km zaberajúce územia najmä Ústeckého a Karlovarského kraja, a v menšej miere aj Libereckého, Plzenského a Stredočeského kraja. K tomu všetkému treba ešte pripočítať správu 22 veľkých a 51 malých vodných nádrží, 22 malých vodných elektrární a 55 vodných diel.

Správa Povodí Ohře je rozdelená medzi tri závody so sídlami v Chomutove, Karlových Varoch a Terezíne. Každý z nich zabezpečuje výkon správy vodných tokov a diel vo vlastnej réžii. Celková hodnota spravovaného majetku Povodí Ohře vrátane umelých kanálov a privádzačov aktuálne činí viac ako 11 miliárd Kč. Podnik je vďaka predaju vody a výroby elektrickej energie z malých vodných elektrární (MVE) financovaný z vlastných zdrojov. Práve výroba elektrickej energie zaujíma v štátnom podniku popredné miesto. Jej vyrobené množstvo je najviac závislé na hydrologickej situácii, ktorá nebola v roku 2018 veľmi priaznivá. Povodí Ohře vlani prevádzkovalo aj 5 fotovoltaických elektrární (FVE), ktorých výroba sa pohybovala na úrovni predchádzajúceho roka. Do distribučnej sústavy celkovo z výroby MVE a FVE dodali 71 554 MWh elektrickej energie.

Pre úplnosť treba ešte dodať, že Povodí Ohře získava finančné prostriedky aj z dotácií od štátu, ktoré sú však účelovo viazané napríklad na protipovodňové opatrenia a ďalšie projekty. Spoločnosť, ktorá oficiálne vznikla 1. januára 2001, hoci jej korene siahajú až do 70. rokov minulého storočia, má od začiatku mája tohto roka nového generálneho riaditeľa. Na tento post prestúpil z dovtedajšej funkcie vedúceho technického strediska Povodí Vltavy, závod Berounka v Plzni, Ing. Zbyněk Folk, ktorý si v náročnom pracovnom období našiel čas na rozhovor pre časopis Priemysel Dnes.

Investície do vodných tokov a diel

Každoročne vynakladá Povodí Ohře nemalé finančné prostriedky do úpravy korýt vodných tokov s cieľom uviesť ich do „dobrého stavu“, modernizácie existujúcich vodných diel, protipovodňových opatrení, do riešení splaveninového režimu vodných tokov aj do využitia alternatívnych zdrojov elektrickej energie. Nemenej dôležité sú finančné prostriedky investované do riadenia vodohospodárskych sústav a prevádzky na vodných dielach a rekonštrukcie ostatného majetku v správe štátneho podniku. Každoročne štátny podnik investuje do obstarania dlhodobého majetku sumu zhruba 230 miliónov Kč.

Vlani bolo len na opravy a údržbu dlhodobého hmotného majetku Povodí Ohře vynaložených viac ako 170 miliónov Kč. „Financovanie týchto akcií prebiehalo z vlastných zdrojov, aj s prispením dotačného programu Ministerstva hospodárstva ČR, konkrétne z programu Podpora opatrení na drobných vodných tokoch, rybníkoch a malých vodných nádržiach. Celkovo išlo o sumu vyššiu ako 21 miliónov Kč,“ priblížil Zbyněk Folk a doplnil, že na investičnú výstavbu putovalo v roku 2018 cez 221 miliónov Kč. „Z tejto čiastky bolo viac ako 163 miliónov Kč hradených z vlastných zdrojov štátneho podniku a zvyšok z dotačných prostriedkov,“ spresnil.

Jedným z programov, na ktoré získava Povodí Ohře dotácie, je Podpora prevencie pred povodňami. Jedná sa už o tretiu etapu programu zameraného najmä na podporu retencie (poldre, vodné nádrže s retenčnými priestormi), na podporu časovo náročných projektových príprav rozsiahlych stavieb (projekty budú následne využité pri realizácii protipovodňových opatrení) a na podporu efektívnych stavebných opatrení (riešenie zámerov obsiahnutých v plánoch pre zvládanie protipovodňových rizík). Z tohto programu bolo vlani vynaložených cez 51 miliónov Kč (vyše 40 miliónov Kč z dotácií a cez 11 miliónov Kč z vlastných zdrojov).

Starostlivosť o zverený majetok

Pri návrhu, výstavbe a prevádzke vodných diel je tým najdôležitejším aspektom bezpečnosť stavby ako celku aj jej častí. V období nepretržitej prevádzky musí štátny podnik zaistiť, aby bolo dané dielo v bezpečnom a prevádzkyschopnom stave. Pri poklese funkčnosti musia zasiahnuť vždy včas a nepripustiť jeho pozvoľné či náhle starnutie. Ako príklad uvádza generálny riaditeľ Povodí Ohře Vodné dielo Nechranice, na ktorom aktuálne prebieha rekonštrukcia. Tá by mala zaistiť väčší ovládateľný priestor v nádrži a úplne eliminovať negatívny prejav nutnosti náhleho sklopenia pôvodných hydrostatických segmentových uzáverov pri väčších povodniach.

Druhým príkladom je Vodné dielo Jirkov, na ktorom osadili ochrannú plávajúcu stenu proti predmetom plávajúcim na hladine. „Pri extrémnych povodniach totiž môže dôjsť vplyvom klimatických a hydrologických javov k vyvráteniu stromov, lámaniu konárov a k odneseniu plávajúceho materiálu až na hladinu vodnej nádrže. Takáto naplavená hmota môže upchať šachtový bezpečnostný prieliv a ohroziť bezpečnosť celého vodného diela,“ ozrejmil Zbyněk Folk. Plávajúca stena tak zadrží naplavenú hmotu pred bezpečnostným prielivom a povodeň môže bez nejakých závažnejších negatívnych javov prejsť cez vodné dielo.

Povodí Ohře však mapuje situáciu aj na vodných nádržiach. A keďže im nie je cudzia ani ochrana prírody, vlani v novembri v spolupráci s Českým rybárskym zväzom inštalovali do Vodnej nádrže Újezd tzv. podvodné klietky. Tie slúžia ako ochrana rybieho spoločenstva pred predátorom, konkrétne kormoránom veľkým. Aj naďalej prebieha obnova nepôvodných monokultúrnych topoľových brehových porastov. Semenáče topoľa čierneho s vysokou biodiverzitou sa pre Povodí Ohře pestujú na pokusných poliach vo Výskumnom ústave Silva Taroucy pre krajinu a okrasné záhradníctvo v Průhoniciach. „Minulý rok vysadil štátny podnik popri brehu rieky Ohře 135 kusov semenáčov a 10 kusov popri Mšenskom potoku,“ doplnil Zbyněk Folk.

Infocentrum na priehrade

Povodí Ohře sa môže pochváliť aj zaujímavou a unikátnou stavbou. Koncom júna tohto roka predstavil štátny podnik verejnosti svoje prvé turistické informačné centrum. Na tom by nebolo ešte nič zvláštne, ale zaujímavosťou je to, že ho návštevníci nájdu na hrádzi Vodného diela Fláje v Mostecku. Infocentrum predstavuje jedinečnú drevenú stavbu stojacu na betónových pilieroch priamo nad vodou. Okrem toho sa v okolí priehrady Fláje nachádza aj náučný chodník s informačnými tabuľami, ktorý zvedavcov zavedie až do susedného Nemecka. „Jedná sa o cezhraničný projekt, preto sa aj na nemeckej strane priehrady Rauschenbach nachádza pavilón a chodník vedie až tam,“ vysvetlil hovorca štátneho podniku Jan Svejkovský.

Drevená budova s presklenou stenou a výhľadom na hladinu stojaca nad vodou, úprava okolia hrádze a náučný chodník stáli takmer 20 miliónov Kč. Zhruba polovica bola financovaná formou dotácie z Európskej únie. Generálny riaditeľ Zbyněk Folk je s infocentrom maximálne spokojný a na jeho prehliadku srdečne pozval aj všetkých čitateľov časopisu Priemysel Dnes. „Je to moderná stavba, ktorá, nakoľko sa nachádza v chránenej krajinnej oblasti, sem podľa mňa veľmi pekne zapadá. Nesmieme ale zabúdať na jej účel, a to predať informácie o vodnom hospodárstve laickej verejnosti,“ ozrejmil. V informačnom centre na priehrade Fláje sa totiž návštevníci zoznámia so severočeskými
priehradami a dôvodmi, prečo ich vodohospodári budujú.

Průmysl Dnes

PŘEDPLAŤTE SI

Nenechte si ujít...