1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Připojte se:

Facebook

ŠKODA PRAHA Invest, s.r.o.

Skoda praha invest 1 14Popri klasických elektrárňach by nemali chýbať ani jadrové

V posledných rokoch stála ŠKODA PRAHA Invest, s.r.o., za vznikom mnohých veľkých energetických zariadení v Čechách a na Slovensku.

 

Je pokračovateľkou viac ako pol storočia trvajúcej tradície úspešnej výstavby jadrových a tepelných elektrární v týchto dvoch malých štátoch uprostred Európy. Riaditeľ jadrovej sekcie spoločnosti ŠKODA PRAHA Invest, s.r.o., Ing. Vladimír Poklop nám v rozhovore odhaľuje nielen činnosť tohto prosperujúceho podniku, ale vyslovuje aj svoj názor na možný vývoj v tomto odvetví z pohľadu využitia klasických i nových zdrojov energie.

Čo je hlavnou náplňou vašej spoločnosti? Aké produkty a služby poskytujete?

ŠKODA PRAHA Invest (ŠPI) je najväčšou inžiniersko-dodávateľskou spoločnosťou v Českej republike, ktorá je schopná dodať energetické zdroje od projektovej dokumentácie, cez realizáciu až po uvedenie do prevádzky a zabezpečenie servisu. Zaoberáme sa nielen prípravou a výstavbou nových energetických zdrojov, ale aj ich modernizáciou a zvyšovaním výkonu. Existencia spoločnosti ŠKODA PRAHA Invest, s.r.o., je úzko spojená so ŠKODOU PRAHA, a.s., (ŠP), ktorá v minulom roku oslávila 60. výročie svojej existencie. Bola založená v roku 1953 ako štátna spoločnosť zameraná na odbory energetiky a teplárenstva. Za celú dobu našej histórie sme postavili elektrárne s celkovým výkonom 40-tisíc MW a podieľali sme sa ako generálny dodávateľ technológie na výstavbe všetkých 12 jadrových blokov na území Českej i Slovenskej republiky, teda v Jaslovských Bohuniciach, Dukovanoch, Mochovciach 1. a 2. blok a 1. a 2. blok v Temelíne. Zabezpečovali sme technologické dodávky cez primárny okruh, strojovňu, vedľajšie objekty až po vyvedenie výkonu.

Ale naspäť ku ŠKODA PRAHA Invest...

ŠPI nadväzuje na tradíciu ŠP. Disponujeme inžinierskou základňou, ktorá je schopná stanoviť koncepciu a komplexne koordinovať projekty výstavby elektrární. Základ odborných tímov tvoria experti, ktorí sa aktívne zúčastnili výstavby elektrární v 80. a 90. rokoch. Sú to často experti, ktorí realizovali výstavbu jadrových blokov. Činnosti ŠPI netvoria iba EPC dodávky kompletných energetických celkov, najmä celých elektrárenských blokov. Sú to aj dodávky čiastkových technologických celkov, komplexná všeprofesijná predprojektová a projektová príprava stavieb v oblasti jadrovej a klasickej energetiky a súvisiace inžinierske služby a integrácia nových technických riešení do existujúcich prevádzok elektrární.

ŠPI je takisto schopná na základe skúseností svojich pracovníkov poskytnúť vybrané služby ako podporu investora pri príprave a vlastnej realizácii investičných akcií v rámci Owner’s Engineeringu, ako sú supervízie nad spracovaním basic aj detail dizajnu, technologických postupov, supervízie pri výrobe a montáži, pri zabezpečení kvality, expeditingu a skúšok a uvádzaní do prevádzky.

V ktorých krajinách ste realizovali svoje projekty a kde pôsobíte v súčasnosti?

Keď sa vrátim späť do minulosti, tak sme pôsobili počas svojej histórie v 25 krajinách, boli sme zameraní na východnú Európu, krajiny Blízkeho východu, Čínu a Južnú Ameriku. V súčasnej dobe realizujeme projekty v Egypte a Argentíne a pracujeme na získaní projektov v juhovýchodnej Európe, na Balkáne, v krajinách bývalého Sovietskeho zväzu, v ďalších krajinách a samozrejme na Slovensku.

Zameriavame sa aj na domáci trh. Realizujeme štyri veľké projekty v rámci výstavby, resp. obnovy klasických zdrojov. Ide o obnovu blokov s výkonom 4x200 MW v uhoľnej Elektrárni Tušimice dokončenej v roku 2012. Ďalej je to výstavba nového uhoľného nadkritického bloku v Elektrárni Ledvice s výkonom 660 MW, kde sa v súčasnosti vstupuje do fázy uvádzania do prevádzky. Tretím z týchto štyroch veľkých projektov je výstavba nového paroplynového zdroja 880 MW v Elektrárni Počerady. Ten sa nachádza v záverečnom období uvádzania do prevádzky. A posledným je obnova blokov s výkonom 3x250 MW uhoľnej Elektrárne Prunéřov, ktorá bude končiť na začiatku roku 2015.

Okrem týchto projektov ŠPI priebežne realizuje modernizačné projekty v rámci existujúcich jadrových blokov. Z tých významnejších môžem spomenúť zvyšovanie výkonu blokov v Jadrovej elektrárni Dukovany, ktoré sme dokončili v roku 2012, ďalej sme sa napríklad podieľali na zvýšení výkonu V2 v Jaslovských Bohuniciach modernizáciou generátorov. V súčasnej dobe zabezpečujeme aj projekty týkajúce sa zvýšenia bezpečnosti jadrových blokov na základe „postfukušimských“ opatrení na elektrárni Dukovany a Temelín.

V akom vzťahu sú spoločnosti ŠKODA PRAHA a ČEZ? Aká je vlastnícka štruktúra vášho podniku?

ŠKODA PRAHA Invest a ŠKODA PRAHA sú sesterské spoločnosti. Obe pôsobia v oblasti výstavby energetických celkov vrátane ich prípravy, projektovania a inžinieringu. ŠKODA PRAHA Invest bola založená v roku 2005. ŠKODA PRAHA však existuje 60 rokov, v roku 1990 bola transformovaná na akciovú spoločnosť a vlastníkom zostal štát. V roku 2005 sa ŠKODA PRAHA stala dcérskou spoločnosťou ČEZ, ktorá ju odkúpila od štátu a stala sa jej 100-% vlastníkom. V tom istom roku bola založená ŠPI ako dcérska spoločnosť ŠP so zameraním na domáci trh, predovšetkým na modernizáciu existujúcich a výstavbu nových elektrární v rámci Skupiny ČEZ. V roku 2008 ČEZ odkúpili ŠKODA PRAHA Invest a stali sa jej 100-% vlastníkom.

V súčasnosti sa teda jedná o sesterské spoločnosti, ktorých vlastníkom je ČEZ, a ktoré zdieľajú spoločné know-how. Obe spoločnosti úzko spolupracujú a podporujú sa pri realizácii projektov a pri ich získavaní. Platí, že ŠPI je primárne orientovaná na domáci trh skupiny ČEZ a ŠP sa orientuje na zahraničie.

Hlavnú oblasť vášho podnikateľského záujmu tvoria jadrové a konvenčné elektrárne. Ako vidíte perspektívu tohto druhu energetiky v ČR, SR a v Európe?

Klasické elektrárne, či už na báze uhlia, plynu alebo jadrového paliva, sú dlhodobo základom energetiky. Rozvoj nových technológií umožňujúcich postupné rozširovanie a dopĺňanie portfólia energetických zdrojov je určite správnym krokom. Som ale presvedčený, že tieto nové zdroje nedokážu v najbližších 50 rokoch nahradiť klasickú energetiku. Európa dlhodobo odkladá investície do obnovy svojich klasických zdrojov, ale čas, kedy do nich bude musieť investovať sa blíži, a to sa týka predovšetkým jadrových blokov a paroplynových elektrární. Zásoby uhlia v Európe klesajú a tento zdroj bude postupne viac smerovaný do teplárenstva ako do výroby elektriny.

Koľko má vaša spoločnosť zamestnancov a aký je jej ročný obrat, prípadne aké sú jej ďalšie ekonomické ukazovatele?

Počet zamestnancov sa pohybuje okolo 500. Ich štruktúra zodpovedá príprave a riadeniu projektov. Z produkčných pracovníkov ju tvoria projektanti, pracovníci nákupu a obchodu, kvality, kontroly projektov, riadenia prác na stavenisku a uvádzania do prevádzky. K nim pristupujú režijné útvary. Pomer produkčných a režijných pracovníkov spoločnosti je v percentách 85 ku 15. Zamestnanci sú lokalizovaní na pracoviskách v Prahe, Plzni, Brne a v miestach, kde spoločnosť uskutočňuje svoje projekty. Máme organizačnú zložku aj na Slovensku, ktorá zastupuje záujmy spoločnosti u našich východných susedov. V posledných rokoch obrat spoločnosti činí v priemere 700 mil. eur, s ročným ziskom približne 14 mil. eur.

Pri atómových elektrárňach je najdiskutovanejšou otázkou ich bezpečnosť. Verejnosť má v čerstvej pamäti tragédiu vo vyspelom Japonsku. Vedeli by ste porovnať bezpečnosť slovenských a českých elektrární napr. s tou vo Fukušime, prípadne s ostatnými zariadeniami v Európe?

Porovnávať si naozaj netrúfam, pretože nemám detailné technické informácie. Som ale presvedčený, že slovenské a české jadrové elektrárne preukázali svojou dlhodobou spoľahlivosťou a vysokou funkcionalitou kvalitu projekčného riešenia, na základe ktorého boli postavené. A to vrátane do neho uplatnených zásad bezpečnosti. Treba vidieť, že tak, ako sa vyvíjajú názory a získavajú nové skúsenosti pre zvýšenie bezpečnosti nových jadrových blokov, sú tieto poznatky využívané v rámci postupných modernizácií prevádzok takýchto elektrární, a tým sa priebežne zvyšuje ich bezpečnosť. Konkrétne to môžeme vidieť na príklade „postfukušimských“ opatrení, ku ktorým sa v súčasnosti pristupuje.

Venujete sa aj obnoviteľným zdrojom energie. Aký podiel vašich zákaziek pripadá práve na OZE?

ŠPI zabezpečovala výstavbu niekoľkých veterných elektrární, obnoviteľné zdroje ale tvoria minoritné zákazky v rámci projektového portfólia spoločnosti. Ja osobne do kategórie obnoviteľných zdrojov zaraďujem aj jadrovú energetiku. Samozrejme, v takom prípade je podiel týchto zákaziek významnejší. Avšak v súčasnosti možno konštatovať, že viac ako 90 % ročného obratu spoločnosti tvorí výstavba a modernizácia klasických tepelných elektrární.

Napriek tomu, ktorý z obnoviteľných zdrojov energie považujete za najperspektívnejší v našom regióne?

Okrem jadrovej a vodnej energie, ktoré považujem skutočne z dlhodobého hľadiska za najperspektívnejšie, nevidím žiadneho jasného favorita. Potenciál vodnej energie je do značnej miery už vyčerpaný, ostatné OZE v podmienkach strednej Európy nie sú príliš efektívne.

Vaša spoločnosť úspešne rozbehla projekt Akadémia ŠKODA PRAHA Invest. Čo je jeho podstatou?

Akadémia ŠPI je vnútrofiremný inštitút pre cyklické a priebežné vzdelávanie zamestnancov spoločnosti. Funguje ako nástroj firemného vzdelávania. Súčasne je akadémia úzko prepojená s ročným hodnotením zamestnancov. Jej cieľom je uskutočnenie inovačných a transformačných procesov pre posilnenie trhovej pozície spoločnosti. Okrem odborne fundovaných a skúsených zamestnancov tu pôsobia aj odborníci iných firiem a inštitúcií. Tento firemný inštitút je riadený prostredníctvom Akademického výboru, ktorý je tvorený 10 členmi z radov zamestnancov zastupujúcich všetky organizačné jednotky spoločnosti.

Akadémia zahŕňa aktivity pre všetky pracovné pozície spoločnosti, ktoré sú podľa kvalifikačných požiadaviek zaradené do štyroch kategórií – vedúci, podpora, mandatórny odborník, odborník. Každá kategória má vytvorený kvalifikačný profil vyjadrený percentuálnym rozložením kompetencií. Tie sú manažérske, odborné, pracovné a individuálne. Podľa tohto profilu sú dizajnované a ponúkané vzdelávacie aktivity tak, aby zamestnanci mohli dosiahnuť kvalifikačné úrovne v daných kategóriách potvrdených akreditáciou. Zjednodušene a grafickou terminológiou vyjadrené, aby zamestnanci zaplnili svoj ​​pomyselný kvalifikačný koláč.

Na vybudovanie tohto inštitútu získala ŠPI takmer 5 miliónov českých korún ako dotáciu z prostriedkov Európskej únie, Európskeho sociálneho fondu prostredníctvom Operačného programu Ľudské zdroje a zamestnanosť a štátneho rozpočtu ČR.

Průmysl Dnes

PŘEDPLAŤTE SI

Nenechte si ujít...