1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Připojte se:

Facebook

Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i.

ustav anorg chem 18Jejich výzkumná činnost vzbuzuje zájem po celém světě

Jednou z významných institucí Akademie věd ČR je Ústav organické chemie a biochemie, jehož posláním je především základní výzkumná činnost. Podle jeho ředitele, RNDr. PhDr. Zdeňka Hostomského, CSc., má ovšem ÚOCHB k dispozici potřebnou organizační infrastrukturu a zkušené pracovníky, a může tedy zachytit a v praxi úspěšně uplatnit zajímavé poznatky.

To však není samozřejmostí a každodenní realitou. „Média či veřejnost mají představu, že fungujeme jako výzkumná instituce, do které daňoví poplatníci nasypou peníze, a my jim za tři roky předložíme prakticky využitelné výsledky. Ovšem základní výzkum ve skutečnosti znamená, že vědecký pracovník zkoumá jevy, které ho zajímají svojí podstatou a s praktickou využitelností nemusí být přímo spojeny. S odstupem se však může ukázat, že výsledky, k nimž vědec dospěl, jsou velmi hodnotné a v praxi aplikovatelné,“ říká k tomu skromně Zdeněk Hostomský. Ve skutečnosti se však ÚOCHB může pochlubit mnoha úspěšnými patenty a projekty.

Výzkumná činnost a patenty

Výzkumná činnost ÚOCHB se soustřeďuje na organickou chemii a biochemii. Zdeněk Hostomský k tomu poznamenává: „Na pomezí těchto dvou disciplín lze přijít na velmi zajímavé objevy. Stává se, že je identifikována chemická látka, která má zajímavý biologický efekt. Dejme tomu, že může být schopna zastavit určitý biologický proces, což je aplikovatelné v praxi – kupříkladu v lékařství, kdy ona chemická látka zastaví nádorové bujení.“ ÚOCHB se podle něho soustředí na typy patentů, o které by mohl být ve světě, kupříkladu ve farmaceutickém průmyslu, zájem. V roce 2017 získal ústav 3 patenty, které následně prodal dánské společnosti Novo Nordisk, jež je velmi úspěšná v léčbě diabetu 2. typu. V rámci výzkumné činnosti ÚOCHB byl objeven a chemicky modifikován neuropeptid, z něhož Novo Nordisk podle podepsané licence vyvine lék a uvede jej na trh.

ÚOCHB také navázal spolupráci s americkou Johns Hopkins University, se kterou společně vyvíjejí preparát z chemické látky (analogu glutaminu), který může být využit při léčbě nádorů. Z této chemické látky byl již dříve vyvinut lék, jenž měl však mnoho závažných vedlejších účinků. „Vědci v ÚOCHB látku chemicky modifikovali tak, aby zabránili vzniku těchto nežádoucích účinků. Kolegové z americké univerzity byli výsledky našeho výzkumu nadšeni. Společně jsme získali patent a založili společnost, která se zabývá vývojem léčiva z této chemické látky,“ vysvětluje Zdeněk Hostomský.

Primárně uplatňuje ÚOCHB své patenty na poli klasické i veterinární medicíny a specificky také v oblasti diagnostiky. Prostředníkem mezi vědeckými týmy ÚOCHB a jejich potenciálními komerčními partnery je společnost IOCB TECH. Její zaměstnanci identifikují objevy, které by bylo možno rozvinout a uplatnit v praxi, a zároveň po celém světě cíleně hledají potenciální komerční partnery, kteří by projevili zájem o nabízené patenty. Ústav spolupracuje také s University College London (veřejnou výzkumnou univerzitou v Londýně) a také s Weizmannovým institutem věd, který patří mezi nejprestižnější vědecká pracoviště na světě. Zdeněk Hostomský vysvětluje: „Tento ústav vyvinul několik velmi významných léků na nechemické bázi. Jde o směsi proteinů, jež výborně fungují při určitých indikacích. Izraelští vědci s námi navázali spolupráci s cílem vyprodukovat malé chemické molekuly, protože obdivují schopnost našich chemiků přijít s naprosto unikátními výsledky.“

Finanční zdroje ÚOCHB

Každý ústav Akademie věd dostává určitý finanční obnos vyjednaný s vládou. „Tato institucionální podpora je odvozena od velikosti ústavu, ale obecně není dostatečná. Proto se vědci musí snažit o získání grantů, jež tvoří druhý zdroj Akademie věd. Stále však jde o veřejné finance, tedy peníze daňových poplatníků. Ovšem náš ústav, na rozdíl od většiny ostatních, má kromě toho ještě nestátní finanční zdroje, které získáváme z licenčních poplatků odvozených od získaného a uplatněného patentu. Jde o případy, kdy se nám ve spolupráci s našimi partnery podaří dostat preparát na trh a úspěšně ho prodávat. Odhadem jedna třetina našich financí pochází ze státních zdrojů a dvě třetiny plynou z uplatněných patentů,“ vysvětluje Zdeněk Hostomský.

Podílí se na formování nové generace vědců

Na ústavu působí ve vědeckých týmech asi 150 Ph.D. studentů. „Jde o studenty doktorských programů na Přírodovědecké fakultě UK anebo VŠCHT, kteří projeví zájem o účast na nějakém projektu vedeném ÚOCHB. Tito studenti následně generují výsledky, na jejichž základě mohou napsat disertaci nezbytnou k získání titulu. Disertace je obhajována na jejich vlastní univerzitě, protože Akademie nemá právo udělovat akademické tituly. Ukázalo se však, že tato spolupráce je pro všechny zúčastněné strany velmi prospěšná: studenti u nás mohou provádět skutečně špičkový výzkum, zatímco na jejich školách nemusí být potřebné vybavení a některé specializované chemikálie. Na druhé straně i my si těchto studentů velmi vážíme, protože jsou významnou posilou pro naše vědecké týmy. Mají vysoké nasazení a motivaci,“ popisuje situaci Zdeněk Hostomský.

„Je mnoho nadaných vědeckých pracovnic, které po narození dítěte zůstávají doma na mateřské dovolené. Přitom by jim stačil částečný – možná jen 20-% – úvazek, aby mohly nadále alespoň částečně pracovat na svých projektech a zůstat v kontaktu se svým týmem a udržovat se v duševní sounáležitosti s vědeckým výzkumem. Tyto vědkyně náš ústav z nadačního fondu podporuje a finančně jim tento typ úvazku umožňuje. Poskytuje jim příspěvek až do výše 10-tisíc Kč, který mohou využít na zaplacení chůvy či jeslí, kde jim dítě pohlídají, aby ony mohly jít do práce. Této možnosti využívá asi 30 žen v naší instituci. Na tento projekt jsme velmi pyšní,“ usmívá se Zdeněk Hostomský, který se rozhodl rozšířit tento krásný projekt za brány ÚOCHB a stal se spoluzakladatelem Nadačního fondu Martiny Roeselové, jehož posláním je podporovat vědce a vědkyně v oblasti přírodních věd, kteří se snaží skloubit vědeckou činnost s péčí o předškolní děti.

Představuje svoji činnost laické veřejnosti

Akademie věd ČR pořádála ve dnech 6. až 10. listopadu 2018 Týden vědy a techniky a ÚOCHB se tohoto projektu rovněž účastnil. Zdeněk Hostomský k tomu říká: „V rámci této události v našem ústavu probíhali školní exkurze. Žákům a studentům se věnovali dobrovolníci, kteří jim ukázali ústav a jednotlivé laboratoře.“ ÚOCHB byl také otevřen široké veřejnosti, pro kterou byl připraven zajímavý program. „Přiznám se, že nás k této aktivitě vedou i zištné důvody. Jsou děti, které v hodinách chemie či biologie ani nenapadne, že by tyto obory mohly v budoucnu studovat. Ale při návštěvě naší instituce jim najednou probleskne hlavou, že by to třeba mohly zkusit. Od dnů otevřených dveří očekáváme, že naše práce některé děti zaujme. Popularizaci se věnujeme velmi cíleně a považujeme ji za velmi důležitou součást naší činnosti,“ dodává ředitel Ústav organické chemie a biochemie AV ČR.

Průmysl Dnes

PŘEDPLAŤTE SI

Nenechte si ujít...