1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Připojte se:

Facebook

Vysoké učení technické v Brně

VUT Brno 18Výběr technického studijního programu zajistí zaměstnání v oboru

Vysoké učení technické v Brně (VUT) je univerzita s tradicí, která byla založena již na konci 19. století, a stala se tak první technickou vysokou školou na Moravě. Svými kořeny tkví VUT hluboko v minulosti, ale pokrokové vize, důraz na mezinárodní prestiž a aktivně probíhající výzkum a vývoj posouvají školu rychle kupředu. V současné době univerzita poskytuje špičkovou výuku na osmi fakultách a třech vysokoškolských ústavech a studenti mohou získat kvalitní vzdělání v široké škále oborů od technických, přírodovědných, přes ekonomické až po umělecké.

Významnou část aktivit VUT tvoří výzkum a vývoj, který probíhá zejména na půdě výzkumných center. „Nyní máme asi 18-tisíc posluchačů, takže aktuálně jsme s ohledem na počet studentů největší technickou univerzitou v Česku. Jistě je pozoruhodné a pozitivní, že ženy tvoří asi 29 % studentů. Na technicky zaměřenou školu je to poměrně vysoké číslo,“ uvádí zajímavou skutečnost prof. RNDr. Miroslav Doupovec, CSc., dr. h. c., prorektor pro studium, se kterým jsme hovořili především o tématech, jimiž v tomto období žije VUT.

 

O čem se nyní nejvíce mluví na půdě univerzity? Nepatří mezi aktuální témata také červnové jmenování tří nových profesorů VUT?

 

V současné době je hlavním tématem ukončení akademického roku. Kvůli koronavirové krizi máme posunuté státnice, takže na některých fakultách právě probíhají státní závěrečné zkoušky. Mezi další témata však samozřejmě patří také jmenování profesorů prezidentem republiky, které se koná každý rok dvakrát: poprvé v létě před prázdninami a podruhé na konci roku, v prosinci. Nyní byli jmenováni tři noví profesoři VUT. No a mluví se také o přípravě na hodnocení v oblasti vědy a výzkumu.

 

Dalším aktuálním tématem je nepochybně také 2. kolo přijímacího řízení na VUT. Do jaké míry bylo zkomplikováno koronavirovou epidemií a jak se vám podařilo vyrovnat se se situací?

 

Organizace přijímacího řízení v podstatě zkomplikována nebyla, protože na Fakultu architektury a Fakultu výtvarného umění proběhly talentové zkoušky ještě před vypuknutím krize. Tyto zkoušky se jen stěží mohou konat distančně, takže jsme rádi, že vše proběhlo standardním způsobem. Potom následovalo přijímací řízení na další fakulty, které v jiných letech probíhá v květnu. Termíny jsme jako jiné školy museli trochu posunout, ale nijak zvlášť nás to neomezilo. Na některých fakultách máme ještě 2. kolo přijímacího řízení a zde je termín zhruba do poloviny srpna.

 

Jaký je nyní zájem o studium na jednotlivých fakultách? Které studijní programy jsou nejatraktivnější?

 

VUT má osm fakult a z hlediska počtu neuspokojených uchazečů je asi na nejvyšší příčce Fakulta výtvarných umění. Ovšem na Fakultu výtvarných umění je do prvních ročníků bakalářského studia přijímáno zhruba 80 studentů, zatímco na tradiční technickou je to přibližně 1200 uchazečů. U technických oborů má každá fakulta své studijní programy, které více táhnou. Kupříkladu na Fakultě strojního inženýrství je zájem především o automobilní, letecké a energetické inženýrství.

 

Jaké „bonusy“, v podobě stipendií nebo možností stáží a studia v zahraničí, nabízíte svým studentům?

 

Každá fakulta uděluje prospěchová stipendia, jejichž zdroj financování pochází od studentů, kteří si prodlužují studium a musí za něj podle zákona platit poplatky. Ty jsou tedy příjmem stipendijního fondu. Kromě toho nabízejí fakulty studentům výjezdy do zahraničí v rámci mobilitního programu Erasmus+. Mohu však zkonstatovat, že nabídka je v tomto případě větší než poptávka. Možnosti, které máme, nejsou plně využívány, což je škoda. V minulém roce vyjelo do zahraničí zhruba 800 našich studentů, což představuje pouze asi 4 % z celkového počtu studentů. Je to možná tím, že VUT nabízí možnosti a materiální zázemí pro studium zcela srovnatelné se světem. Ovšem během studia v zahraničí získá student cenné zkušenosti, jež může využít při psaní diplomové práce. Často má možnost stát se součástí mezinárodního týmu nebo pracovat v renomované laboratoři. Pokud se student dostane v zahraničí k zajímavým projektům a získá nové zkušenosti, vrátí se jako úplně jiný člověk.

 

Do jakých zemí se nyní nejvíce vyjíždí v rámci studentských mobilitních programů?

 

Hlavně do evropských – především do Rakouska, Finska, Norska, Španělska či Německa. Každá fakulta a všechny studijní obory mají své spřátelené ústavy a vysoké školy, kam studenti jezdí. V první řadě se musí navázat kontakt, který většinou zprostředkují vyučující v rámci různých výzkumných projektů, a následně podepsat smlouva. Teprve potom se realizuje výměnný pobyt.

 

Proč by si zájemci o vysokoškolské studium měli vybrat právě VUT?

 

Důvodem ke studiu je samozřejmě náš moderní areál se špičkovým vybavením nebo prestiž univerzity. Znakem kvality VUT je také skutečnost, že má institucionální akreditaci, kterou jsme v roce 2019 získali jako první technická univerzita v České republice, a to pro 7 oblastí vzdělávání. Kromě toho výběr technicky zaměřeného studijního programu fakticky zajistí zaměstnání v oboru a relativně vysoký nástupní plat, který se může rychle vyšplhat na nadprůměr. Někteří naši studenti už během studia pracují, získávají praxi a vydělávají. Firmy si vyhledávají zaměstnance mezi studenty přímo na fakultě, což se týká zejména Fakulty informačních technologií, kde je hlad po studentech a absolventech asi největší.

 

Jakou formou prezentujete univerzitu dětem a středoškolským studentům? Daří se vám zatraktivnit v jejich očích málo populární technické obory?

 

Organizujeme VUT Junior, což je „univerzita“ pro děti základních škol, v jejímž rámci se pořádají přednášky anebo návštěvy na fakultách. U zahájení mají děti imatrikulaci, během které hraje hudba a děti vidí pana rektora v červeném taláru. Univerzita je ukončena promocí. Je to všechno tak trochu „jako“, ale děti se dostanou do prostor školy a jejích laboratoří, a takto k ní získají vztah. Program pro středoškolské studenty je už ovšem na úplně jiné úrovni. Máme pro ně různé dny otevřených dveří, prezentujeme školu na veletrhu Gaudeamus a naši vyučující nebo studenti navštěvují střední školy, které o to projeví zájem. U této příležitosti se dají prezentovat obory. Hlavním zdrojem informací jsou ovšem naše webové stránky.

 

VUT se dlouhodobě objevuje v žebříčku nejlepších světových univerzit QS Top Universities. Ve kterých hodnotících kritériích získáváte nejvíce „bodů“?

 

Nejsilnější je VUT v hodnocení našich absolventů zaměstnavateli a v kritériu internacionalizace. Zde se jedná o mobilitu oběma směry – tedy výjezdy našich studentů do zahraničí i studijní stáže zahraničních studentů na VUT.

 

Jakým způsobem je VUT začleněna do sítě vědeckých institucí a výzkumných center ČR? Jak je organizována a financována výzkumná činnost přímo na půdě univerzity?

 

Jsme partnery ve dvou centrech excelence – ve Středoevropském technologickém institutu neboli CEITECu a také superpočítačovém centru IT4Innovations, které má centrálu v Ostravě. Máme také pět regionálních výzkumných center: jedno je na Fakultě strojního inženýrství, dvě jsou na Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií, jedno je na Fakultě stavební a jedno na Fakultě chemické. U těchto center jsme zřizovateli a centra jsou začleněna do fakult a podléhají plánům děkanů.

 

Jaké jsou či byly priority univerzity v rámci realizovaných nebo plánovaných investic?

 

Co se týče realizovaných investic, tak kupříkladu výstavba CEITECu stála 625 mil. Kč a dalších 842 mil. Kč jsme vložili do přístrojového vybavení. Kromě toho proběhla například rekonstrukce výškové budovy A1 Fakulty strojního inženýrství za 621 mil. Kč a dílčí rekonstrukce v areálu Purkyňova 118, kde sídlí Fakulta chemická a Ústav soudního inženýrství. VUT má rovněž zcela nový moderní areál Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií a v nedávné minulosti proběhla rekonstrukce areálu Fakulty stavební a Fakulty informačních technologií. Lze tedy zkonstatovat, že naprostá většina fakult VUT již sídlí v nových nebo nově rekonstruovaných areálech.

V dalším období chceme opravovat studentské koleje, do nichž už nyní investujeme nemalé částky. Naším záměrem je zvýšit jejich úroveň vybudováním dvoulůžkových pokojů s lepším vybavením. Letos proběhne rekonstrukce asi za 85 mil. Kč, z toho část uhradí ministerstvo, ale část jsme si museli našetřit. A v blízké budoucnu bychom chtěli opravit náš historický areál v Brně na ulici Údolní, kde momentálně sídlí Fakulta výtvarných umění. Je to takový skoro „zlatý poklad univerzity“ – areál se silnými zdmi, který vznikl ještě v době Rakousko-uherské monarchie a působí majestátněji než moderní budovy. Osobně se domnívám, že staré budovy k vysokým školám patří. Jinak vizí je, že zde vznikne kulturní centrum s galerií, které bude snadno dostupné z centra města a výhledově by v této budově mohla sídlit také Fakulta architektury.

 

Průmysl Dnes

PŘEDPLAŤTE SI

Nenechte si ujít...