1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Připojte se:

Facebook

Západočeská univerzita v Plzni

zapadoceska univerzita plzenŠkola, která nabízí široké spektrum studijních oborů i moderní zázemí

Západočeská univerzita v Plzni je jedinou veřejnou vysokoškolskou institucí v Plzeňském kraji. Každoročně ji opouští tisíce úspěšných absolventů, kteří ukončují studium na devíti fakultách.

Univerzitní kampus prochází bouřlivým vývojem, vznikají nová výzkumná centra, staví se nové budovy a univerzita sklízí úspěchy i v oblasti vědy a výzkumu, navíc řada absolventů po získání diplomu ze Západočeské univerzity nemá problém získat zajímavé zaměstnání a uplatnění na pracovním trhu doma i v zahraničí. Rektorka Doc. PaedDr. Ilona Mauritzová, Ph.D., nám prozradila nejen možnosti, které svým studentům i budoucím zájemcům o studium Západočeská univerzita nabízí, ale pohlédli jsme i dále do budoucna, kdy by mělo na Borských polích vzniknout skutečné „univer-city“ – tedy univerzitní městečko, které bude sloužit nejen studentům, ale i obyvatelům a návštěvníkům Plzně.

Západočeská univerzita má v současné době 9 fakult s více než 60 katedrami. O které obory studia je největší zájem?

Největší zájem je každoročně o studium angličtiny a psychologie na pedagogické fakultě. Mezi nejžádanější obory zde letos patřilo také učitelství pro 1. stupeň ZŠ a učitelství pro mateřské školy, kam si podala přihlášku řada nekvalifikovaných pedagogů z Plzeňského i Karlovarského kraje. Karlovarský kraj je pro naši univerzitu přirozenou spádovou oblastí – cítíme tedy zodpovědnost za jeho rozvoj, a chceme proto přispět ke zvýšení kvalifikace pedagogických pracovníků, jejichž výuku jsme již zahájili v našem středisku v Karlových Varech. Populárními obory u uchazečů jsou rovněž Cizí jazyky pro komerční praxi a mezinárodní vztahy – britská a americká studia na Filozofické fakultě. Vyhledávané jsou i obory na Ekonomické fakultě, Fakultě aplikovaných věd a Fakultě zdravotnických studií.

Velkou devizou Západočeské univerzity v Plzni je její heterogennost. Máme velmi široké spektrum oborů od technických a přírodovědných přes umělecké a zdravotnické až po obory humanitní. Logicky se tak nabízí možnost spolupráce našich studentů a akademiků napříč oborovým spektrem. Příkladem může být například mezinárodní workshop Designers 2+, jehož cílem je představit konstrukční a designérské projekty, které vznikají ve smíšených týmech studentů strojních, uměleckých a zdravotnických oborů a zároveň ve spolupráci s průmyslovými partnery. Jedním z letošních témat byla například konstrukce zařízení pro nastoupení a vystoupení tělesně postižených osob na vozíku v prostředcích hromadné dopravy.

Kolik studentů v akademickém roce 2014/2015 školu navštěvuje?

Západočeská univerzita v Plzni má v letošním akademickém roce 13-tisíc studentů, kteří si mohou vybrat ze široké nabídky bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů, a to v prezenční, kombinované nebo distanční formě studia. Stejně jako ostatní vysoké školy, i my pociťujeme dopady klesající demografické křivky. Činíme však taková opatření, abychom celkový pokles počtu studentů zmírnili. Podepsali jsme například smlouvy o spolupráci s Plzeňským i s Karlovarským krajem a se 17 středními školami a gymnázii, jejichž cílem je získávání a udržení nejlepších studentů v regionu.

Kam směřují největší investice univerzity? Jak výrazně se v posledních letech proměnil univerzitní kampus?

Západočeská univerzita v Plzni byla velice úspěšná při získávání prostředků z operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace, z něhož financuje výstavbu a vybavení výzkumných center v celkové hodnotě tří miliard korun. V univerzitním areálu v Plzni na Borských polích tak vyrostlo několik nových budov. 19. září 2014 jsme otevřeli evropské centrum excelence NTIS – Nové technologie pro informační společnost, v jehož špičkových laboratořích najdou zázemí odborníci orientovaní na kybernetiku, informatiku, mechaniku, fyziku a matematiku. K unikátnímu vybavení patří například skenovací elektronový mikroskop s vysokým rozlišením nebo vakuové komory s plazmovými zdroji. Druhé křídlo budovy je určeno zejména pro výuku studentů Fakulty aplikovaných věd a bylo postaveno v rámci projektu CTPVV – Centrum technického a přírodovědného vzdělávání a výzkumu. Postavena je také budova RTI – Regionálního technologického institutu strojní fakulty. V současné době probíhá její vybavování přístroji, otevřena bude na počátku příštího akademického roku.

Rozšířením stávající budovy elektrotechnické fakulty je RICE – Regionální inovační centrum elektrotechniky, jehož součástí bude unikátní halová laboratoř a zkušebna vysokonapěťové výkonové elektroniky a dopravních systémů. Budova RICE je zatím ve výstavbě, dokončena by měla být na jaře příštího roku. V rámci vysokoškolského ústavu Nové technologie – výzkumné centrum funguje CENTEM – Centrum nových technologií a materiálů, které se zabývá především aplikovaným výzkumem v oblasti polymerních materiálů, fotovoltaiky a laserových technologií. 22. září 2014 jsme otevřeli další z nových budov v našem kampusu – přístavbu Univerzitní knihovny, která vznikla v rámci projektu RIPO – Rozšíření informační podpory. Její součástí jsou skupinové i individuální studovny, relaxační zóna pro studenty, kavárna, informační a propagační centrum a archiv.

Jaké nejdůležitější události v životě univerzity byste připomněla z uplynulého akademického roku?

Od 1. září 2013 začala na Západočeské univerzitě v Plzni fungovat devátá Fakulta umění a designu, která vznikla transformací z Ústavu umění a designu a později přijala název Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara. Navazuje tak na odkaz plzeňského rodáka, který je jednou z nejvýznamnějších postav české meziválečné moderny a významnou osobností amerického a světového užitého umění a designu. Za přítomnosti velvyslance USA Normana Eisena jsme otevřeli americké kulturně-informační středisko US Point, které je po Praze a Brnu třetí v České republice.

Vybudováním Akademického centra s uměleckou galerií, infocentrem a kavárnou jsme vytvořili jedno kontaktní místo uprostřed města pro všechny zájemce o dění na naší univerzitě. Kromě toho jsme symbolickým poklepáním na základní motor zahájili výstavbu výzkumného centra RICE. Dále bych chtěla připomenout, že na půdě naší univerzity proběhl výroční kongres Evropské asociace archeologů, který se poprvé v historii konal v České republice, a přijelo na něj téměř 1400 archeologů ze 48 zemí z celého světa. Jsme hrdí i na četná ocenění našich akademiků, například profesor Jindřich Musil z Katedry fyziky Fakulty aplikovaných věd převzal v San Diegu v USA Bunshahovu cenu od Americké vakuové společnosti.

Jakých největších úspěchů dosáhla univerzita v oblasti vědy a výzkumu?

Vědeckovýzkumnou činnost realizujeme především prostřednictvím našich nových výzkumných center, která již dosáhla prvních úspěchů: v RICE vznikl například chytrý hasičský oblek se speciálními senzory, v NTIS vyvinuli metodu pro vytváření tenkých vrstev oxidů a oxynitridů ve výbojovém plazmatu, která se využívá zejména při výrobě displejů mobilních telefonů. Velmi úspěšný je tým kybernetiků, který se mimo jiné zabývá řečovými technologiemi – jejich systém pro automatické titulkování živých televizních pořadů již řadu let využívá Česká televize. Uznávaný výzkum ale probíhá i na humanitních fakultách, což dokládají třeba unikátní nálezy našich archeologů v Iráku, na Kavkaze a v oblasti tzv. železné opony.

Co může zájemcům o studium nabídnout Západočeská univerzita ve srovnání s ostatními vysokými školami?

Naše studijní prostředí plně odpovídá evropským standardům – získali jsme certifikáty ECTS Label i Dipploma Supplement. Nabízíme prostupnost studijních programů a oborů, kdy si studenti mohou zapisovat i předměty z jiných fakult. Usilujeme o to, abychom pro ně vybudovali odpovídající zázemí: otevřeli jsme tři nové kavárny, moderní knihovnu, do budoucna plánujeme nová sportoviště. Působí zde řada studentských organizací, samotné město Plzeň nabízí spoustu volnočasových kulturních i sportovních aktivit. V neposlední řadě musím zmínit, že naši absolventi mají výborné uplatnění v praxi, především absolventi technických oborů, u nichž je nezaměstnanost prakticky nulová. Na podporu uplatnění našich studentů v praxi pořádáme Veletrh pracovních příležitostí, největší svého druhu v České republice, máme také nový komunikační portál pro navázání spolupráce studentů s podniky. Na začátku letošního akademického roku jsme studentům nabídli novinku – mobilní aplikaci našeho akademického informačního systému STAG, která jim umožní rychlý přístup k rozvrhu, e-mailům, jízdním řádům nebo nabídce menzy.

S jakým rozpočtem univerzita hospodaří? Daří se vám získávat dostatek finančních prostředků? Co je hlavním zdrojem příjmů?

Univerzita hospodaří s vyrovnaným rozpočtem, roční obrat činí přibližně dvě miliardy korun. Máme vícezdrojové financování, kromě příspěvku ze státního rozpočtu jsou našimi dalšími zdroji příjmy z projektů a dotací a z doplňkové činnosti, například ze smluvního výzkumu. Jsme úspěšným žadatelem o dotace na výzkumné projekty.

Jaké jsou další možnosti rozvoje univerzity v budoucnu?

Rádi bychom v budoucnu využili potenciál celého univerzitního areálu na Borských polích: plánujeme zde nová sportoviště, která by neměla sloužit pouze studentům, ale také veřejnosti. Navíc bychom chtěli poblíž Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara zřídit amfiteátr pod širým nebem, kde by probíhala kulturní představení pro širokou veřejnost. Na Borských polích tak vznikne moderní kampus, skutečné „univer-city“ – univerzitní městečko s veškerým zázemím, které nebude sloužit pouze pro výuku a studium, ale také pro volnočasové aktivity. Zároveň chceme zůstat i součástí centra, kde jsme již zahájili kroky k rekonstrukci budov našich netechnických fakult.

Průmysl Dnes

PŘEDPLAŤTE SI

Nenechte si ujít...