1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Připojte se:

Facebook

Informace o zpracování osobních údajů

Súhlas so spracúvaním osobných údajov:

Od 25.05.2018 sa uplatňuje Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016) (ďalej len „GDPR“).

Kladnou odpoveďou na email s odkazom na túto informáciu týmto v zmysle čl. 13 GDPR a § 62 ods. 2 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zák. o elektronických komunikáciách“) vyjadrujete svoj dobrovoľný a informovaný súhlas: (a) so spracovaním svojich osobných údajov na účely priameho marketingu [čl. 6(1)(a) GDPR];  (b) s volaním a zasielaním elektronickej pošty na účely priameho marketingu (§ 62 ods. 2 zák. o elektronických komunikáciách);

a to pre nasledujúceho prevádzkovateľa osobných údajov a za nasledujúcich podmienok.

Zároveň Vás týmto chceme informovať, že Vaše nižšie uvedené osobné údaje máme v úmysle spracúvať aj na účely uvedené v bodoch (c) a (d) nižšie a nižšie uvedené informácie sa vzťahujú aj na spracovanie Vašich osobných údajov na tieto účely [čl. 13(3) GDPR].

Totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa osobných údajov:

Obchodné meno: BUSINESS MEDIA, spol. s r.o.; Sídlo: Odborárska 21, Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 02; IČO: 45 930 678; Zápis v OR: Okresný súd Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 96261/B;

Tel. číslo: +421917224099; Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. (ďalej ako „Prevádzkovateľ“)

Kategórie spracúvaných osobných údajov: Tento súhlas sa vzťahuje na nasledovné osobné údaje (i) meno a priezvisko klienta alebo potenciálneho klienta Prevádzkovateľa (ďalej ako „Dotknutá osoba“); (ii) taká firemná emailová adresa Dotknutej osoby, ktorá je k nej priraditeľná a (iii) firemné telefónne číslo Dotknutej osoby a to všetko v súvislosti s postavením Dotknutej osoby ako potenciálneho klienta a klienta Prevádzkovateľa [ďalej údaje podľa bodov (i) až (iii) ako „Osobné údaje“].

Právny základ a účel spracúvania Osobných údajov: Prevádzkovateľ spracováva Osobné údaje na účely: (a) a (b) Priameho marketingu reklamných a marketingových služieb v súvislosti s vydavateľskou činnosťou Prevádzkovateľa, ktoré sú predmetom podnikania Prevádzkovateľa a to na právnom základe podľa čl. 6(1)(a) GDPR, t.j. na základe súhlasu Dotknutej osoby; (c) Opatrení pred uzatvorením zmluvy a plnenia zmluvy v prípade, ak bude mať Dotknutá osoba v úmysle využiť služby Prevádzkovateľa a vstúpiť resp. vstúpi do zmluvného vzťahu s Prevádzkovateľom a to na právnom základe podľa čl. 6(1)(b) GDPR; (d) Splnenia zákonných povinností Prevádzkovateľa, ak Prevádzkovateľovi osobitný zákon ukladá povinnosť spracúvať Osobné údaje na účely osobitných predpisov a to na právnom základe podľa čl. 6(1)(c) GDPR. Poskytovanie Osobných údajov na účely podľa písm. (a), (b) a (c) je požiadavkou, ktorá je potrebná na uzatvorenie zmluvy. Následkom neposkytnutia súhlasu na účel podľa písm. (a) a (b) je nekontaktovanie Dotknutej osoby a odstránenie jej Osobných údajov z databáz Prevádzkovateľa v súlade s technickými a organizačnými smernicami Prevádzkovateľa o ochrane osobných údajov. Následkom neposkytnutia súhlasu na účel podľa písm. (c) je neuzavretie zmluvy s Prevádzkovateľom a odstránenie Osobných údajov Dotknutej osoby z databáz Prevádzkovateľa v súlade s technickými a organizačnými smernicami Prevádzkovateľa o ochrane osobných údajov. Poskytovanie osobných údajov na účely podľa písm. (d) je zákonnou požiadavkou.

Príjemcovia osobných údajov a kategórie príjemcov osobných údajov: Prevádzkovateľ poskytuje meno a priezvisko Dotknutej osoby sprostredkovateľovi a to svojej distribučnej spoločnosti L. K. Permanent, spol. s r.o., so sídlom Hattalova 12, 831 03 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 31 352 782, zápis v OR: Okresný súd Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 5274/B a to na účely distribúcie časopisov, ktorých vydavateľom je Prevádzkovateľ, Dotknutej osobe a spoločnosti RODOF, spol. s r.o., so sídlom Svätoplukova 423/32, Rimavská Sobota 979 01, Slovenská republika, IČO: 36 635 804, zápis v OR: Okresný súd Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č. 10213/S na účely spracovania účtovníctva a plnenie povinností Prevádzkovateľa v rozsahu predpísanom osobitnými právnymi predpismi a spoločnosti Credit Solution, s.r.o., so sídlom Mladých Budovateľov 2, 974 11 Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 36 645 346, zápis v OR: Okresný súd Banská Bystrica, oddiel Sro, vl. č.: 11245/S na účely spracovania a likvidácie prípadných pohľadávok.

V prípadoch, ktoré ustanovujú osobitné predpisy, má Prevádzkovateľ zákonom uloženú povinnosť poskytnúť Osobné údaje orgánom činným v trestnom konaní, daňovým orgánom, súdom a ďalším štátnym orgánom.

Prenos do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii: Prevádzkovateľ neprenáša a ani v budúcnosti nebude prenášať Osobné údaje príjemcovi v tretej krajine alebo medzinárodnej organizácii.

Doba uchovávania Osobných údajov: Prevádzkovateľ uchováva Osobné údaje (i) počas 90 dní od prvej komunikácie s Dotknutou osobou v prípade, ak Dotknutá osoba nevyjadrí ani záujem ani nezáujem alebo vyjadrí nezáujem Dotknutej osoby vstúpiť do zmluvného vzťahu s Prevádzkovateľom, (ii) počas rokovaní o uzatvorení zmluvy v prípade, ak Dotknutá osoba vyjadrí záujem vstúpiť do zmluvného vzťahu s Prevádzkovateľom, ale k uzatvoreniu zmluvy nedôjde a (iii) počas rokovaní o uzatvorení zmluvy a jej plnenia, vrátane vysporiadania všetkých práv a povinností plynúcich zo zmluvy, ak Dotknutá osoba vstúpi do zmluvného vzťahu s Prevádzkovateľom.

Po ukončení zmluvného vzťahu a vysporiadania všetkých záväzkov plynúcich, či súvisiacich so zmluvou, Prevádzkovateľ uchováva Osobné údaje nevyhnutne potrebný čas stanovený všeobecne záväznými právnymi predpismi a to iba v rozsahu požadovanom týmito právnymi predpismi.

Zdroj, z ktorého pochádzajú Osobné údaje: Osobné údaje pochádzajú buď priamo od Dotknutej osoby, z verejne dostupných zdrojov alebo od tretích osôb.

Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania: Prevádzkovateľ nevykonáva automatizované rozhodovanie ani profilovanie.

 

Práva Dotknutej osoby:

a) právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním Osobných údajov na účely podľa písm. (a) a (b) vyššie (t.j. na účely priameho marketingu);

b) právo požadovať prístup k svojim osobných údajom v zmysle čl. 15 GDPR;

c) právo na opravu osobných údajov v zmysle čl. 16 GDPR;

d) právo na vymazanie osobných údajov v zmysle čl. 17 GDPR;

e) právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov v zmysle čl. 18 GDRP;

f) právo na prenosnosť svojich osobných údajov v zmysle čl. 20 GDPR;

g) právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov v zmysle čl. 21 GDPR;

h) právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je v SR Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky a na výkon ktorého sa v SR aplikuje štvrtá hlava piatej časti zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Uplatnenie práv Dotknutej osoby u Prevádzkovateľa: Práva uvedené v písm. a) až g) vyššie si Dotknutá osoba môže uplatniť u Prevádzkovateľa v súlade s GDPR emailom na adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. alebo poštou na adrese sídla Prevádzkovateľa, uvedenom vyššie.

PŘEDPLAŤTE SI