1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Připojte se:

Facebook

Protipovodňová opatření na toku Třebovka

water energyHradec Králové - Povodí Labe připravuje realizaci poslední části protipovodňových opatření v povodí Třebovky. Úprava toku a výstavba ochranných prvků bude provedena v úseku Třebovice – Česká Třebová.

Cílem realizace aktuálně připravované části protipovodňových opatření na toku Třebovka je provést skrze obec Třebovice, Rybník a část města Česká Třebová bezeškodně návrhový průtok od 16,0 m3/s v obci Třebovice po 53,3 m3/s ve městě Česká Třebová. Toho bude dosaženo úpravou toku, dále také výstavbou zemních hrází a železobetonových ochranných zdí včetně prvků mobilního hrazení, součástí akce budou i vynucené přeložky inženýrských sítí, zkapacitnění mostních objektů a lávek, opatření na kanalizačních stokách a opatření na vodohospodářských objektech (demolice pevných jezů). Celkově bude řešeno 5,2 km toku s vynecháním několika úseků, které jsou cenné z hlediska ochrany přírody a protipovodňovou ochranu v nich z tohoto důvodu není možné vybudovat.

V současné době je zpracován projekt pro provádění stavby a jsou vydána veškerá povolení podmiňující realizaci stavby. Celkem bylo pro stavbu vydáno 23 stavebních povolení. Zároveň jsou již kompletně vykoupeny pozemky pro celou akci a připravuje se výběrové řízení na zhotovitele stavby. Předpokládané stavební náklady jsou ve výši 410 mil. Kč, financování stavby bude zajištěno z programu Ministerstva zemědělství Podpora prevence před povodněmi IV. etapa. Předpoklad realizace akce je v letech 2019 – 2021.

Systém protipovodňových opatření v povodí Třebovky

Podnětem k vyhodnocení kapacity koryta Třebovky v neupraveném úseku byla především povodeň z července roku 1997, kdy tato katastrofální povodeň v povodí Horního a středního Labe nejvíce zasáhla údolí řeky Třebovky, které je v 23 km dlouhém úseku od ústí do Tiché Orlice až po rybník Hvězda prakticky v celé délce po obou březích souvisle zastavěno.

Údolí Třebovky bylo v Koncepci protipovodňové ochrany v povodí Labe z roku 1998 vyhodnoceno jako území s nejvyšší mírou ohrožení povodněmi v celém povodí Horního a středního Labe. Na základě zpracovaných studií byl stanoven způsob ochrany území, který sestává z výstavby retenčních prostorů v horní části povodí a zkapacitnění koryta Třebovky v kombinaci s ochrannými hrázemi v zastavěném území. Tento systém PPO se postupně realizuje od roku 2000. Postupně byly vybudovány čtyři poldry na Třebovce a Dětřichovském potoce a byla zrekonstruována hráz rybníka Hvězda, čímž byla zvýšena jeho retenční funkce. Dále byly provedeny úpravy Třebovky v úseku Dlouhá Třebová – Hylváty a v obci Opatov.

Připravovaná úprava toku v úseku Třebovice – Česká Třebová bude poslední částí celého rozsáhlého systému protipovodňových opatření. Uvedený úsek byl zařazen jako poslední, protože výstavbou poldrů a zvýšením retenční kapacity rybníka Hvězda došlo k výrazné transformaci
povodňových průtoků. To umožnilo zvýšit míru protipovodňové ochrany přilehlého území a současně omezit prostorové nároky na úpravu koryta při zachování požadované kapacity.

15.10.2018

PŘEDPLAŤTE SI

Nenechte si ujít...