1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Připojte se:

Facebook

Informace o zpracování osobních údajů

Súhlas so spracúvaním osobných údajov:

Od 25.05.2018 sa uplatňuje Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016) (ďalej len „GDPR“).

Kladnou odpoveďou na email s odkazom na túto informáciu týmto v zmysle čl. 13 GDPR a § 62 ods. 2 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zák. o elektronických komunikáciách“) vyjadrujete svoj dobrovoľný a informovaný súhlas: (a) so spracovaním svojich osobných údajov na účely priameho marketingu [čl. 6(1)(a) GDPR];  (b) s volaním a zasielaním elektronickej pošty na účely priameho marketingu (§ 62 ods. 2 zák. o elektronických komunikáciách);

a to pre nasledujúceho prevádzkovateľa osobných údajov a za nasledujúcich podmienok.

Zároveň Vás týmto chceme informovať, že Vaše nižšie uvedené osobné údaje máme v úmysle spracúvať aj na účely uvedené v bodoch (c) a (d) nižšie a nižšie uvedené informácie sa vzťahujú aj na spracovanie Vašich osobných údajov na tieto účely [čl. 13(3) GDPR].

Totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa osobných údajov:

Obchodné meno: BUSINESS MEDIA, spol. s r.o.; Sídlo: Odborárska 21, Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 02; IČO: 45 930 678; Zápis v OR: Okresný súd Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 96261/B;

Tel. číslo: +421917224099; Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. (ďalej ako „Prevádzkovateľ“)

Kategórie spracúvaných osobných údajov: Tento súhlas sa vzťahuje na nasledovné osobné údaje (i) meno a priezvisko klienta alebo potenciálneho klienta Prevádzkovateľa (ďalej ako „Dotknutá osoba“); (ii) taká firemná emailová adresa Dotknutej osoby, ktorá je k nej priraditeľná a (iii) firemné telefónne číslo Dotknutej osoby a to všetko v súvislosti s postavením Dotknutej osoby ako potenciálneho klienta a klienta Prevádzkovateľa [ďalej údaje podľa bodov (i) až (iii) ako „Osobné údaje“].

Právny základ a účel spracúvania Osobných údajov: Prevádzkovateľ spracováva Osobné údaje na účely: (a) a (b) Priameho marketingu reklamných a marketingových služieb v súvislosti s vydavateľskou činnosťou Prevádzkovateľa, ktoré sú predmetom podnikania Prevádzkovateľa a to na právnom základe podľa čl. 6(1)(a) GDPR, t.j. na základe súhlasu Dotknutej osoby; (c) Opatrení pred uzatvorením zmluvy a plnenia zmluvy v prípade, ak bude mať Dotknutá osoba v úmysle využiť služby Prevádzkovateľa a vstúpiť resp. vstúpi do zmluvného vzťahu s Prevádzkovateľom a to na právnom základe podľa čl. 6(1)(b) GDPR; (d) Splnenia zákonných povinností Prevádzkovateľa, ak Prevádzkovateľovi osobitný zákon ukladá povinnosť spracúvať Osobné údaje na účely osobitných predpisov a to na právnom základe podľa čl. 6(1)(c) GDPR. Poskytovanie Osobných údajov na účely podľa písm. (a), (b) a (c) je požiadavkou, ktorá je potrebná na uzatvorenie zmluvy. Následkom neposkytnutia súhlasu na účel podľa písm. (a) a (b) je nekontaktovanie Dotknutej osoby a odstránenie jej Osobných údajov z databáz Prevádzkovateľa v súlade s technickými a organizačnými smernicami Prevádzkovateľa o ochrane osobných údajov. Následkom neposkytnutia súhlasu na účel podľa písm. (c) je neuzavretie zmluvy s Prevádzkovateľom a odstránenie Osobných údajov Dotknutej osoby z databáz Prevádzkovateľa v súlade s technickými a organizačnými smernicami Prevádzkovateľa o ochrane osobných údajov. Poskytovanie osobných údajov na účely podľa písm. (d) je zákonnou požiadavkou.

Príjemcovia osobných údajov a kategórie príjemcov osobných údajov: Prevádzkovateľ poskytuje meno a priezvisko Dotknutej osoby sprostredkovateľovi a to svojej distribučnej spoločnosti L. K. Permanent, spol. s r.o., so sídlom Hattalova 12, 831 03 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 31 352 782, zápis v OR: Okresný súd Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 5274/B a to na účely distribúcie časopisov, ktorých vydavateľom je Prevádzkovateľ, Dotknutej osobe a spoločnosti RODOF, spol. s r.o., so sídlom Svätoplukova 423/32, Rimavská Sobota 979 01, Slovenská republika, IČO: 36 635 804, zápis v OR: Okresný súd Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č. 10213/S na účely spracovania účtovníctva a plnenie povinností Prevádzkovateľa v rozsahu predpísanom osobitnými právnymi predpismi a spoločnosti Credit Solution, s.r.o., so sídlom Mladých Budovateľov 2, 974 11 Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 36 645 346, zápis v OR: Okresný súd Banská Bystrica, oddiel Sro, vl. č.: 11245/S na účely spracovania a likvidácie prípadných pohľadávok.

V prípadoch, ktoré ustanovujú osobitné predpisy, má Prevádzkovateľ zákonom uloženú povinnosť poskytnúť Osobné údaje orgánom činným v trestnom konaní, daňovým orgánom, súdom a ďalším štátnym orgánom.

Prenos do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii: Prevádzkovateľ neprenáša a ani v budúcnosti nebude prenášať Osobné údaje príjemcovi v tretej krajine alebo medzinárodnej organizácii.

Doba uchovávania Osobných údajov: Prevádzkovateľ uchováva Osobné údaje (i) počas 90 dní od prvej komunikácie s Dotknutou osobou v prípade, ak Dotknutá osoba nevyjadrí ani záujem ani nezáujem alebo vyjadrí nezáujem Dotknutej osoby vstúpiť do zmluvného vzťahu s Prevádzkovateľom, (ii) počas rokovaní o uzatvorení zmluvy v prípade, ak Dotknutá osoba vyjadrí záujem vstúpiť do zmluvného vzťahu s Prevádzkovateľom, ale k uzatvoreniu zmluvy nedôjde a (iii) počas rokovaní o uzatvorení zmluvy a jej plnenia, vrátane vysporiadania všetkých práv a povinností plynúcich zo zmluvy, ak Dotknutá osoba vstúpi do zmluvného vzťahu s Prevádzkovateľom.

Po ukončení zmluvného vzťahu a vysporiadania všetkých záväzkov plynúcich, či súvisiacich so zmluvou, Prevádzkovateľ uchováva Osobné údaje nevyhnutne potrebný čas stanovený všeobecne záväznými právnymi predpismi a to iba v rozsahu požadovanom týmito právnymi predpismi.

Zdroj, z ktorého pochádzajú Osobné údaje: Osobné údaje pochádzajú buď priamo od Dotknutej osoby, z verejne dostupných zdrojov alebo od tretích osôb.

Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania: Prevádzkovateľ nevykonáva automatizované rozhodovanie ani profilovanie.

 

Práva Dotknutej osoby:

a) právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním Osobných údajov na účely podľa písm. (a) a (b) vyššie (t.j. na účely priameho marketingu);

b) právo požadovať prístup k svojim osobných údajom v zmysle čl. 15 GDPR;

c) právo na opravu osobných údajov v zmysle čl. 16 GDPR;

d) právo na vymazanie osobných údajov v zmysle čl. 17 GDPR;

e) právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov v zmysle čl. 18 GDRP;

f) právo na prenosnosť svojich osobných údajov v zmysle čl. 20 GDPR;

g) právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov v zmysle čl. 21 GDPR;

h) právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je v SR Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky a na výkon ktorého sa v SR aplikuje štvrtá hlava piatej časti zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Uplatnenie práv Dotknutej osoby u Prevádzkovateľa: Práva uvedené v písm. a) až g) vyššie si Dotknutá osoba môže uplatniť u Prevádzkovateľa v súlade s GDPR emailom na adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. alebo poštou na adrese sídla Prevádzkovateľa, uvedenom vyššie.

Ochrana osobních údajů

Od 25.05.2018 sa uplatňuje Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016) (ďalej len „GDPR“). Keďže sme Vaše údaje získali buď priamo od Vás počas účinnosti GDPR alebo v súlade s predchádzajúcimi právnymi predpismi alebo sme ich získali z verejne dostupných zdrojov, v súlade s čl. 13 resp. čl. 14 GDPR Vám poskytujeme nasledovné informácie:

 

Totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa osobných údajov:

Obchodné meno: BUSINESS MEDIA, spol. s r.o.

Sídlo: Odborárska 21, Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 02

IČO: 45 930 678

Zápis v OR: Okresný súd Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 96261/B

Tel. číslo: 421 917 224 099

Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

(ďalej ako „Prevádzkovateľ“)

 

Kategórie spracúvaných osobných údajov:

Táto informácia sa vzťahuje na nasledovné osobné údaje (i) meno a priezvisko osoby oprávnenej konať za klienta alebo potenciálneho klienta Prevádzkovateľa (ďalej ako „Klient“) alebo osoby poverenej Klientom na komunikáciu s Prevádzkovateľom a meno a priezvisko osoby, ktorá má v úmysle alebo ktorá poskytla Prevádzkovateľovi interview pre časopis, ktorého je Prevádzkovateľ vydavateľom (oprávnená osoba a osoba poverená Klientom a osoba poskytujúca alebo ktorá poskytla interview v mene Klienta ďalej ako „Dotknutá osoba“); (ii) taká firemná emailová adresa Dotknutej osoby, ktorá je k nej priraditeľná a (iii) firemné telefónne číslo Dotknutej osoby a to všetko v súvislosti s pracovným zaradením Dotknutej osoby u Klienta Prevádzkovateľa [ďalej údaje podľa bodov (i) až (iii) ako „Osobné údaje“].

 

Právny základ a účel spracúvania Osobných údajov:

Prevádzkovateľ spracováva Osobné údaje na účely:

· Priameho marketingu reklamných a marketingových služieb v súvislosti s vydavateľskou činnosťou Prevádzkovateľa, ktoré sú predmetom podnikania Prevádzkovateľa a to na právnom základe podľa čl. 6(1)(f) GDPR, t.j. ich spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov Prevádzkovateľa a to vrátane spracovania v interných databázach interviewovaných osôb Prevádzkovateľa;

· Opatrení pred uzatvorením zmluvy a plnenia zmluvy v prípade, ak bude mať Klient v úmysle využiť služby Prevádzkovateľa a vstúpiť resp. vstúpi do zmluvného vzťahu s Prevádzkovateľom a to na právnom základe podľa čl. 6(1)(b) GDPR;

· Splnenia zákonných povinností Prevádzkovateľa, ak Prevádzkovateľovi osobitný zákon ukladá povinnosť spracúvať Osobné údaje na účely osobitných predpisov a to na právnom základe podľa čl. 6(1)(c) GDPR.

 

Príjemcovia osobných údajov a kategórie príjemcov osobných údajov:

Prevádzkovateľ poskytuje meno a priezvisko oprávneného zástupcu Klienta sprostredkovateľovi a to svojej distribučnej spoločnosti L. K. Permanent, spol. s r.o., so sídlom Hattalova 12, 831 03 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 31 352 782, zápis v OR: Okresný súd Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 5274/B a to na účely distribúcie časopisov, ktorých vydavateľom je Prevádzkovateľ, Klientovi; spoločnosti RODOF, spol. s r.o., so sídlom Svätoplukova 423/32, Rimavská Sobota 979 01, Slovenská republika, IČO: 36 635 804, zápis v OR: Okresný súd Banská Bystrica, oddiel  Sro, vložka č. 10213/S na účely spracovania účtovníctva a plnenie povinností Prevádzkovateľa v rozsahu predpísanom osobitnými právnymi predpismi, spoločnosti Credit Solution, s.r.o., so sídlom Mladých Budovateľov 2, 974 11 Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 36 645 346, zápis v OR: Okresný súd Banská Bystrica, oddiel Sro, vl. č.: 11245/S na účely spracovania a likvidácie prípadných pohľadávok a Osobné údaje osoby, ktorá Prevádzkovateľovi poskytuje interview pre časopis, ktorého je Prevádzkovateľ vydavateľom, redaktorovi, ktorý toto interview vedie a spracuje.

V prípadoch, ktoré ustanovujú osobitné predpisy, má Prevádzkovateľ zákonom uloženú povinnosť poskytnúť Osobné údaje orgánom činným v trestnom konaní, daňovým orgánom, súdom a ďalším štátnym orgánom.

 

Prenos do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii:

Prevádzkovateľ neprenáša a ani v budúcnosti nebude prenášať Osobné údaje príjemcovi v tretej krajine alebo medzinárodnej organizácii.

 

Doba uchovávania Osobných údajov:

Prevádzkovateľ uchováva Osobné údaje (i) počas 90 dní od prvej komunikácie s Dotknutou osobou v prípade, ak Dotknutá osoba nevyjadrí ani záujem ani nezáujem  alebo vyjadrí nezáujem Klienta vstúpiť do zmluvného vzťahu s Prevádzkovateľom, (ii) počas rokovaní o uzatvorení zmluvy v prípade, ak oprávnený zástupca Klienta vyjadrí záujem Klienta vstúpiť do zmluvného vzťahu s Prevádzkovateľom, ale k uzatvoreniu zmluvy nedôjde a (iii) počas rokovaní o uzatvorení zmluvy a jej plnenia, vrátane vysporiadania všetkých práv a povinností plynúcich zo zmluvy, ak Klient vstúpi do zmluvného vzťahu s Prevádzkovateľom.

Po ukončení zmluvného vzťahu a vysporiadania všetkých záväzkov plynúcich, či súvisiacich so zmluvou, Prevádzkovateľ uchováva Osobné údaje na nevyhnutne potrebný čas stanovený všeobecne záväznými právnymi predpismi a to iba v rozsahu požadovanom týmito právnymi predpismi vrátane Osobných údajov osôb, ktoré Prevádzkovateľovi poskytli interview, ktoré Prevádzkovateľ uchováva v interných databázach po dobu 10 rokov.

 

Oprávnené záujmy, ktoré sleduje Prevádzkovateľ:

Osobné údaje, ktoré Prevádzkovateľ spracúva na základe čl. 6(1)(f) GDPR, Prevádzkovateľ spracúva na účely priameho marketingu svojich marketingových a reklamných služieb v súvislosti so svojou vydavateľskou činnosťou. Oprávnený záujem, ktorý Prevádzkovateľ sleduje je teda jeho právo podnikať.

 

Zdroj, z ktorého pochádzajú Osobné údaje:

Osobné údaje pochádzajú buď priamo od Dotknutej osoby, z verejne dostupných zdrojov alebo od tretích osôb.

 

Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania:

Prevádzkovateľ nevykonáva automatizované rozhodovanie ani profilovanie.

 

Práva Dotknutej osoby:

a) právo požadovať prístup k svojim osobných údajom v zmysle čl. 15 GDPR;

b) právo na opravu osobných údajov v zmysle čl. 16 GDPR;

c) právo na vymazanie osobných údajov v zmysle čl. 17 GDPR;

d) právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov v zmysle čl. 18 GDRP;

e) právo na prenosnosť svojich osobných údajov v zmysle čl. 20 GDPR;

f) právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov v zmysle čl. 21 GDPR;

g) právo odvolať súhlas v zmysle čl. 7(3) GDPR, ak je súhlas právnym základom spracúvania;

h) právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je v SR Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky a na výkon ktorého sa v SR aplikuje štvrtá hlava piatej časti zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Uplatnenie práv Dotknutej osoby u Prevádzkovateľa:

Práva uvedené v písm. a) až g) vyššie si Dotknutá osoba môže uplatniť u Prevádzkovateľa v súlade s GDPR emailom na adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. alebo poštou na adrese sídla Prevádzkovateľa, uvedenom vyššie.

O nás

www.průmysldnes.cz je místo, kde se dozvíte nejnovější zprávy z průmyslu v České republice, na Slovensku a ve světě. Můžete se dočíst o novinkách, investicích, nových technologiích, inovacích, akvizicích, fúzích a vrcholovém managementu českých společností, jakož i o ekonomice, hospodářství nebo financích.
Stránka je neustále aktualizována a informace jsou tříděny do kategorií podle tematiky i průmyslových sektorů, čímž vám pomáhá vybírat si zprávy, které jsou pro vás relevantní.

Časopis Průmysl Dnes je dvouměsíčník, ve kterém vám přinášíme nejen zprávy z průmyslových odvětví, ekonomiky a hospodářství, ale i zajímavé reportáže a exkluzivní rozhovory s vrcholovými manažery prestižních českých a slovenských průmyslových společností.

Pokud máte zájem předplatit si časopis Průmysl Dnes, můžete tak učinit ZDE:

Kontakty:

Jednatel:
Peter Hlozek

Asistentka redakce:
Ing. Miroslava Šestáková
+421 917224099
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Finanční oddělení:
+421 917224099
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Produkční ředitelka:
Mgr. Lucia Hlozek
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Adresa:
BUSINESS MEDIA, spol. s r.o.
Odborárska 21
831 02 Bratislava

Zpravodajství: Využíváme databázi ČTK (Obsah databázy je chráněn autorským zákonem, t.j. přepis, šíření či další zpřístupňování obsahu či jeho části, je bez předchozího souhlasu ČTK zakázáno.)

Exkluzivní rozhovory: Autorská práva jsou vyhrazena a vykonává je společnost BUSINESS MEDIA, spol. s r.o. Jakékoliv rozmnožování obsahu nebo jeho části jakýmkoliv způsobem v českém, ale i v jiném jazyce bez písemného souhlasu společnosti BUSINESS MEDIA, spol. s r.o., je zakázáno.

Vydavatel není součástí Business Media Holding s.r.o.

Inzerujte s námi

Ceník inzerce do časopisu Průmysl Dnes

(Všechny ceny jsou bez DPH.)

Vnitřní strany časopisu:                                                     Obálka časopisu:
2/1 A4 strany - 92 400 Kč / 3 500 €                                   Vnitřní strany obálky - 85 800 Kč / 3250 €
1/1 A4 strana - 70 145 Kč / 2 657 €                                   Poslední - vnější strana - 92 400 Kč / 3500 €
1/2 A4 strany - 47 520 Kč / 1 800 €
1/3 A4 strany - 42 715 Kč / 1 618 €
1/4 A4 strany - 30 360 Kč / 1 150 €
1/8 A4 strany - 16 447 Kč / 623 €
1/16 A4 strany - 10 560 Kč / 400 €

Opakovaná inzerce
Velikost inzerce od ¼ A4 strany výše:                              Velikost inzerce 1/16 A4 strany (logo, vizitka):
Počet opakování      Procento slevy z celkové ceny          Počet opakování      Procento slevy z celkové ceny
2                               17 %                                                 2                               15 %
3                               25 %                                                 3                               20 %     
4                               30 %                                                 4                               30 %   
5                               35 %                                                 5                               40 %
6                               40 %                                                 6                               50 %    
7                               40 %                                                 7                               50 %
    

Ceník reklamy (banneru) na web – www.průmysldnes.cz
Rozměry v px (š x v)       Cena bez DPH                Doba zveřejnění
220 x 100                       6600 Kč / 250 €              30 dní
220 x 220                       9240 Kč / 350 €              30 dní
220 x 350                       14520 Kč / 550 €            30 dní
220 x 500                       17160 Kč / 650 €            30 dní
220 x 660                       21 120 Kč / 800 €           30 dní


220 x 100                       9240 Kč / 350 €               60 dní
220 x 220                       12936 Kč / 490 €             60 dní
220 x 350                       20328 Kč / 770 €             60 dní
220 x 500                       24024 Kč / 910 €             60 dní
220 x 660                       29568 Kč / 1120 €           60 dní


220 x 100                       11880 Kč / 450 €              90 dní
220 x 220                       16632 Kč / 630 €              90 dní
220 x 350                       26136 Kč / 990 €              90 dní
220 x 500                       30888 Kč / 1170 €            90 dní
220 x 660                       38016 Kč / 1440 €            90 dní

Rozměry inzerce v časopise
(inzerce je v plné barevnosti; všechny rozměry jsou v milimetrech - šířka x výška)

inzerce na web

PŘEDPLAŤTE SI