1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Připojte se:

Facebook

Slavnostní předání stavby rekonstrukce okružní křižovatky Brněnská v Hradci Králové

road construction21. 11. 2018 byla investorovi slavnostně předána Stavba „I/31 a I/35 Rekonstrukce okružní křižovatky Brněnská HK“, jež je velmi zatíženým dopravním uzlem na hradeckém silničním okruhu. 

 

Rekonstrukce spočívala v celoplošné opravě stávající podkladní vrstvy technologií recyklace za studena na místě s následnou pokládkou nových asfaltových vrstev. Došlo tak k homogenizaci stávající stmelené podkladní vrstvy, kdy právě její poruchy byly z velké části příčinou poruch krytu. Kvalitativně se jedná o lepší způsob opravy, protože v rámci následné údržby / oprav lze již přepokládat pouze periodické výměny obrusné vrstvy / krytových vrstev.

Dále byla osazena nová svodidla, upraveny nové krajnice, provedeno svislé a vodorovné dopravní značení a celková plocha stavby byla uvedena do původního stavu.

V období rekonstrukce vlastní okružní křižovatky byl průjezd vesměs bez větších komplikací a delších čekacích dob, stejně tak tomu bylo i na doporučených objízdných trasách, kde přijatá dopravně-inženýrská opatření přispěla ke zvýšení plynulosti dopravy. Osvědčily se například semafory v ulici Sokolská v části odbočky do areálu fakultní nemocnice.

Stavba se nacházela v místě s velkým množstvím inženýrských sítí a jejich ochranných pásem. Z hlediska všech výše uvedených vlivů je možno poměry na staveništi hodnotit jako složité a náročné na prostorovou a časovou koordinaci. Dokončení stavby v týdenním předstihu svědčí o tom, že stavba byla společností M – SILNICE a.s. dobře připravena a zkoordinována.

06.12.2018

PŘEDPLAŤTE SI

 220x660 2023CZ

Nenechte si ujít...