1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Připojte se:

Facebook

Psychiatrická nemocnice Bohnice

Psychiatricka Nemocnice Bohnice23Bohnická nemocnica vo víre reformy psychiatrie

Psychiatrická nemocnica Bohnice poskytuje okrem lôžkovej starostlivosti aj širokú škálu ambulantnej starostlivosti, prevádzkuje denné stacionáre rôzneho zamerania a mnohé nezdravotnícke terapeutické aktivity ako hipoterapia, spirituálna starostlivosť, zooterapia či hagioterapia. Riaditeľka MUDr. Zuzana Barboríková, MBA, pripomína, že dôležitou oblasťou je tiež posilňovanie komunitnej psychiatrickej starostlivosti – nemocnica sa priamo podieľa na prevádzke štyroch centier duševného zdravia.

Ako vyzerá vami poskytnutá zdravotná starostlivosť v roku 2022?

Vlani sme prijali takmer 8-tisíc pacientov a ďalších 2-tisíc sme vyšetrili bez nutnosti hospitalizácie. K tomu treba pripočítať množstvo prípadov poskytnutia starostlivosti v podobe krízovej intervencie, či už pri priamom kontakte s klientom, alebo prostredníctvom telefonickej linky dôvery. Počtom pacientov sú najviac vyťažené oddelenia akútnej starostlivosti, na liečbu závislostí a gerontopsychiatrické oddelenie.

Riaditeľkou nemocnice ste necelý rok, ale prostredie dôverne poznáte – pracujete v ňom už 25 rokov. Aká je vaša vízia?

V nemocnici pracujem od roku 1997, postupne ako lekárka, vedúca lekárka, primárka a od minulého júla ako riaditeľka. Za toto obdobie som mala možnosť spoznať všetky prevádzky a pracovníkov, z ktorých väčšina svoju prácu berie ako poslanie. A to zďaleka nehovorím len o zdravotníckom personáli, ale aj o technických profesiách. Môj predchodca MUDr. Martin Hollý, MBA, sa úplne logicky v rámci reformy psychiatrickej starostlivosti venoval predovšetkým transformácii nemocnice. Mojou úlohou je v tomto úsilí pokračovať a premeniť nemocnicu na regionálneho poskytovateľa psychiatrických, zdravotných a sociálnych služieb. Zároveň chcem pozdvihnúť technický stav nemocnice, predovšetkým historických budov a krásneho parku.

Koncom roka 2022 ste otvorili nový pavilón urgentného príjmu. Čo všetko zahŕňa?

Ukončenie a sprevádzkovanie nového pavilónu urgentného príjmu a zvýšenej psychiatrickej starostlivosti bolo kľúčovou udalosťou minulého roka. Skúšobnú prevádzku s 30 lôžkami na prízemí sme spustili už v júli, zvyšných 20 lôžok na prvom podlaží koncom roka. Nové Oddelenie 36 prispeje k výraznému zvýšeniu komfortu pre pacientov nemocnice. Prípravu stavby sme začali ešte v roku 2016. Celý projekt bolo rozdelený na dve etapy a celkové náklady na stavbu vrátane mobiliáru dosiahli takmer 220 miliónov českých korún.

Nový pavilón priniesol ešte jednu zmenu – novú koncepciu starostlivosti o pacienta. Môžete ju opísať?

Prevádzka nového oddelenia umožní primeranú starostlivosť o pacientov v akútnom štádiu duševnej choroby v maximálne prívetivom prostredí. Oddelenie disponuje množstvom technických bezpečnostných prvkov, ktoré však neberú pocit dôstojnosti. Okrem dvojlôžkových izieb s vlastným sociálnym zázemím je stanica bohato vybavená spoločenskými priestormi v podobe vzdušných respírií, záhrad bohatých na zeleň či vonkajším športoviskom. Sú tu tiež miesta, kde si môžu pacienti v súkromí užiť návštevu, alebo byť sami so sebou. Prívetivé prostredie nie je to jediné. Mení sa aj koncepcia samotnej starostlivosti o pacientov. Terapeutický tím uplatňuje intervencie prevzaté z medzinárodne uznávanej metodiky Safewards vrátane praktického zvládania deeskalačných prístupov.

Liečba duševných porúch je tu založená nielen na najnovších poznatkoch z psychiatrie, ale aj na intenzívnom sledovaní a vyhodnocovaní aktuálneho stavu pacienta nepretržite 24 hodín denne, s využitím moderného monitorovacieho vybavenia a intervenčných škál. Nezastupiteľnú úlohu zohráva odborná erudovanosť a ľudský prístup zdravotníkov. Rola pacientov u nás nie je pasívna. Tím sa usiluje čo najviac zapojiť pacientov do rozhodovania o svojej liečbe, pochopiteľne, s prihliadnutím na ich duševný stav a aktuálne schopnosti. Pomôcť im k tomu môžu aj rodinní príslušníci či peer konzultanti, ktorí bývajú súčasťou terapeutického tímu.

Našu ekonomiku veľmi tvrdo zasiahla energetická kríza. Zefektívnenie rastúcich nákladov riešite projektom EPC, ktorý ste podpísali minulý rok. Čo všetko obsahuje?

V rámci projektu EPC (Energy Performance Contracting) sú vymenené alebo repasované takmer všetky okná a vonkajšie dvere a zateplené priestory povaly. Súčasne prebieha kompletná rekonštrukcia teplovodov, objektových výmenníkových staníc a centrálnej výmenníkovej stanice, inštalácia termostatických lavíc a ventilov a vyregulovanie tepelnej sústavy. Inštaluje sa LED osvetlenie a perlátory. Nemocnica zníži spotrebu energie o viac ako 30 %. Projekt s rozpočtom 490 miliónov českých korún je spolufinancovaný Európskou úniou.

Počet pacientov s psychickými poruchami rastie. Ovplyvnila to aj nedávna pandémia?

Všeobecne možno konštatovať, že počas pandémie stúpol počet ľudí, u ktorých sa objavili poruchy duševného zdravia, hlavne v okruhu afektívnych porúch (depresií) a porúch spojených s užívaním návykových látok. Potvrdzujú to aj niektoré renomované štúdie publikované napríklad Národným centrom duševného zdravia a ďalšími poprednými odborníkmi v oblasti starostlivosti o duševné zdravie.

Prečo sú psychické poruchy v našej spoločnosti stále tabuizovanou témou?

Duševné poruchy a ich príznaky sa môžu premietnuť do každého aspektu ľudského života. Je preukázané, že mnoho ľudí s duševnými ťažkosťami nevyhľadá odbornú pomoc. Často je to ovplyvnené stigmou, ktorá sa k duševným poruchám viaže. Stigma okrem iného vychádza z nedostatku znalostí danej problematiky. Veľkou mierou však prispieva aj spôsob medializácie odboru psychiatrie a duševne chorých ľudí, ktorí bývajú často prezentovaní ako niekto nebezpečný, prípadne smiešny alebo zanedbaný.

Okrem liečby zabezpečujete pre pacientov mnohé vzdelávacie, kultúrne a podporné aktivity. V čom spočíva ich význam?

Za všetky spomeniem edukačný program pre pacientov s duševnou poruchou psychotického okruhu. Témy edukačného programu sú rôznorodé, napríklad čo je psychóza, čo ju spôsobuje, bio-psycho-sociálny model, príznaky ochorenia, priebeh liečby, medikácia a nežiaduce účinky, relaps, včasné varovné príznaky, liečba a rehabilitácia, rodina, mýty, stigma… V rámci hospitalizácie môžu pacienti využiť aj služby terapeutických a detašovaných pracovísk ako sú hipoterapia a zooterapia, spirituálna starostlivosť, terapeutické dielne, ergoterapia a fyzioterapia, poradne pre bývanie a prácu, športové aktivity v areáli a ďalšie. Pomerne dobré skúsenosti máme so zapojením dobrovoľníkov na vybraných oddeleniach a peer konzultantov na lôžkových oddeleniach aj v Peer klube (voľnočasový klub pre pacientov). Počas roka organizujeme pre pacientov a verejnosť najrôznejšie kultúrne podujatia, koncerty v kostole a divadle, premietanie filmov, výstavy, festivaly, náučné a vzdelávacie podujatia.

Ako sa nemocnici darí po ekonomickej stránke a čo ovplyvňuje vaše hospodárenie? Kde vidíte cestu pre efektívne hospodárenie?

Psychiatrická starostlivosť je náročnejšia a nákladnejšia ako somatické liečby. Z toho vyplýva, že potrebujeme viac zdravotníckeho personálu. Rastúce náklady na mzdy, ceny energií a iných režijných nákladov ovplyvnili záporný hospodársky výsledok za rok 2022. Najväčší problém vidím v úhradovej vyhláške za lekárske výkony, ktorá nereflektuje rastúce ceny energií, vody, plynu a réžie. Po druhé, platobné podmienky poisťovní sú pomerne zdĺhavé, a po tretie sú náročné podmienky pri uznávaní nárokov ohľadne preplatenia lekárskych výkonov. Často sa líšime vo vyúčtovaniach za nárokované lekárske výkony. Potrebovali by sme zjednotiť perspektívu a realitu. To znamená do metodiky pre ohodnotenie lekárskych výkonov zahrnúť viac makroekonomické faktory v danom období.

Aké sú vaše ďalšie plány do budúcnosti?

Vo všeobecnej rovine chceme ďalej rozvíjať poskytovanie vysokokvalitnej, humanizovanej a individualizovanej zdravotnej starostlivosti v bezpečnom a komfortnom prostredí za použitia najmodernejších liečebných postupov. Konkrétne stojíme pred celkovou rekonštrukciou Oddelenia 36, kde plánujeme vybudovať Oddelenie urgentného príjmu s observačnými lôžkami, ako ich poznáme zo somatických nemocníc. Pokiaľ viem, ide o výnimočný počin v rámci psychiatrických nemocníc v krajine. A taktiež si chceme siahnuť na výzvy a dotácie na revitalizáciu nemocničného areálu.

Průmysl Dnes

PŘEDPLAŤTE SI

Nenechte si ujít...